HOME โปรแกรม อบรม บริการที่ปรึกษาในการทำระบบ การชำระเงิน รวมภาพกิจกรรม ติดต่อเรา

      

    3.บริการที่ปรึกษาในการทำระบบ(Management System Consultant)

 3.1 บริการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ (On-site consulting)

 

      บริการให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ

1. เราจะเข้าไปพบและคุยกับท่านและทีมงาน ณ สถานประกอบการ
   1.1 เริ่มต้นจากจุดมุ่งหมายและความคาดหวังในการทำระบบขององค์กร ความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นของการทำระบบ ขั้นตอนการขอการรับรอง
   1.2 สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการจัดทำระบบ ระยะเวลา งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ
   1.3 หลังจากนั้นจะเสนอแผนโครงการให้ท่านอนุมัติ แล้วจึงเริ่มลงมือจัดทำระบบ    

  

 
คลิกเพื่อคุยรายละเอียดกับเรา

   3.2 บริการให้คำปรึกษาทางไกลและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์(e-consultant)   

 

   บริการให้คำปรึกษาทางไกลและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์

1. ไม่ต้องเสียค่าเดินทางและไม่ต้องมีค่าที่พัก ด้วยการให้คำปรึกษาทางไกลและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ หรือที่เรียกว่า อี-คอนซัลแตนท์
2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายแบบไม่ลดคุณภาพ ในการให้คำปรึกษาโดยการใช้โทรศัพท์ อีเมล์ การประชุมหรือปรึกษาหารือผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัย


 

คลิกเพื่อคุยรายละเอียดกับเรา 
ข้อแนะนำติชม

 

Tel:081-256-8891, 083-038-7559 Email: isosmartpro@gmail.com

 
  
view