ความแตกต่างที่สำคัญในคำศัพท์ระหว่าง ISO 9001: 2008 และ ISO 9001: 2015

ความแตกต่างที่สำคัญในคำศัพท์ระหว่าง
ISO 9001: 2008 และ ISO 9001: 2015

 ISO 9001:2008       

ISO 9001:2015

Products Products and services
Exclusions Applications
Documentation, records

Documented information

Work Environment

Environment for the operation of processes

Purchased Product

Externally provided products and services

Supplier External provider