ปรับเปลี่ยนสู่ ISO 9001:2015 & ISO 14000:2015
ปรับเปลี่ยนสู่ ISO 9001:2015 & ISO 14000:2015
ข้อกำหนดใหม่ 10 ข้อ 
ของมาตรฐานตามภาคผนวก SL (Annex SL)
     

4 บริบทขององค์กร
Context of the organization
5 ความเป็นผู้นำ Leadership
6 การวางแผน Planning
7 การสนับสนุน Support

 

99999999999999999999999

10 การปรับปรุง Improvemen

 

8 การดำเนินการ Operation

 

 

9999999

 

999999

 

99999

99

9 การประเมินสมรรถนะ

 

4 บริบทขององค์กร Context of the organization 
4.1 ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร
Understanding the organization and its context
องค์กรต้องพิจารณาประเด็นภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและทิศทางกลยุทธ์ และผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการบรรลุผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้ของระบบการบริหารคุณภาพ

   

4.2 ความเข้าใจความจำเป็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
Understanding the needs and expectations of interested parties
องค์กรจะต้องเข้าใจความต้องการ และความคาดหวัง(Need and Expectation)ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยหมายรวมถึง ลูกค้า ผู้ลงทุน พนักงาน ผู้ส่งมอบและสังคม เพื่อใช้ในการกำหนดแนวทาง ดำเนินการตอบสนองความต้องการและความหวัง ตลอดจนสามารถทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความผูกพัน

   

4.3 การกำหนดขอบข่ายระบบการบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

Determining the scope of the quality management system and Environmental 

management system(QMS-EMS)


4.4 ระบบการบริหารคุณภาพ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (QMS-EMS)

   

5 ความเป็นผู้นำ Leadership

5.1ความเป็นผู้นำและความมุ่งมั่น
Leadership and commitment

5.2 นโยบาย Policy

5.3 บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ในองค์กร
Organizational roles, responsibilities and authorities

   

6 การวางแผน Planning

6.1 การปฏิบัติการเพื่อดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส
Risk-Based Thinking(RBT)
Actions to address risks and opportunities

6.2 วัตถุประสงค์คุณภาพ และการวางแผนเพื่อให้สัมฤทธิ์ผล
Quality objectives and planning to achieve them

6.3 การวางแผนการเปลี่ยนแปลง Planning of changes

   

7 การสนับสนุน Support
7.1 ทรัพยากร Resources
7.2 ความสามารถ Competence
7.3 ความตระหนัก Awareness
7.4 การสื่อสาร Communication
7.5 ข้อมูลเอกสาร Documented information

   

8 การดำเนินการ Operation
8.1 การวางแผนการดำเนินการ และการควบคุม
Operational planning and control

8.2 ข้อกำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ
Requirements for products and services

8.3 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
Design and development of products and services

8.4 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภัณฑ์และบริการที่จัดหาจากภายนอก
Control of externally provided processes, products

   

8.5 การผลิตและการให้บริการ
Production and service provision

8.6 การปล่อยผลิตภัณฑ์และบริการ
Release of products and services

8.7 การควบคุมผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
Control of nonconforming outputs

   

9 การประเมินสมรรถนะ
Performance evaluation
9.1 การเฝ้าระวังติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และ การประเมิน
Monitoring, measurement, analysis and evaluation
9.2 การตรวจประเมินภายใน
Internal audit
9.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
Management review

   

10 การปรับปรุง Improvement
10.2 สิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและการแก้ไขแบบไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
Nonconformity and corrective action

10.3 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Continual improvement

55v

เราจะช่วยพัฒนาปรับปรุงและดำเนินการตามระบบการจัดการคุณภาพของคุณ

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 และ ISO 14001: 2015 

โทร 02-147-5821, 081-256-8891, 083-038-7559

Email: isosmartpro@gmail.com