Update Law

 

กฎหมายปี 2561

เดือน พฤษภาคม

1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองแบบจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560 (01/05/61)
2. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับรองแบบการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ พ.ศ. 2560(01/05/61)
3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะ และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับรองแบบที่นั่ง จุดยึดที่นั่งและพนักพิงศีรษะของรถยนต์ พ.ศ. 2560(01/05/61)
4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561(02/05/61)
5. ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการการแพทย์ พ.ศ. 2561(03/05/61)
6. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(03/05/61)
7. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(03/05/61)
8. แก้คำผิด ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 54 ง วันที่ 9 มีนาคม 2561] (03/05/61)
9. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561(04/05/61)
10. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทนของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561(04/05/61)
11. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2561(04/05/61)
12. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561(04/05/61)
13. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561(04/05/61)
14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2561(04/05/61)
15. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 2561(04/05/61)
16. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณียกเลิกบำนาญชราภาพ พ.ศ. 2561(04/05/61)
17. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การเลิกประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561(07/05/61)
18. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 138/2561 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(09/05/61)
19. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจำปี 2561 พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (10/05/61)
20. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดประเภทของคนต่างด้าวที่ผู้จ้างคนต่างด้าวทำงานได้รับยกเว้นไม่ต้องแจ้งการจ้างคนต่างด้าว(11/05/61)
21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561(15/05/61)
22. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561(22/05/61)
23. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561(22/05/61)
24. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2561(22/05/61)
25. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561(22/05/61)
26. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561(23/05/61)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(02/05/61)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(02/05/61)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(02/05/61)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(02/05/61)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(02/05/61)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(02/05/61)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(02/05/61)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(02/05/61)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(02/05/61)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(02/05/61)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(02/05/61)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2560(02/05/61)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560(15/05/61)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(18/05/61)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(18/05/61)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(18/05/61)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560(18/05/61)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(18/05/61)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(18/05/61)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(18/05/61)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2560(18/05/61)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560(18/05/61)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(18/05/61)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(18/05/61)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560(18/05/61)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(18/05/61)
62. เทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561(31/05/61)
63. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561(31/05/61)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา เรื่อง กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกรถยนต์ พ.ศ. 2561(31/05/61)
65.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก พ.ศ. 2561(31/05/61)

เดือน เมษายน

1. กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(02/04/61)
2. กฎกระทรวงยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกตามมาตรา 39 วรรคสอง สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ชนิดใช้ได้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว(04/04/61)
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรกลับประเทศต้นทาง เพื่อไปร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561(04/04/61)
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (04/04/61)
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (04/04/61)
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) (04/04/61)
7. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตทำงาน (ฉบับที่ 2)(05/04/61)
8. กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561(05/04/61)
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 47(09/04/61)
10. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561(18/04/61)
11. พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(19/04/61)
12. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 63(19/04/61)
13. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สถานพยาบาลอื่นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล(19/04/61)
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (19/04/61)
15. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(19/04/61)
16. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560(23/04/61)
17. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง พ.ศ. 2561(23/04/61)
18. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ลักษณะอื่น ๆ ที่ถือเป็นสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2561(23/04/61)
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48(24/04/61)
20. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานตำรวจเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่มีโทษปรับสถานเดียว(25/04/61)
21. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2561(26/04/61)
22. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีการกำจัดสำหรับการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561(26/04/61)
23. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรับรองผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561(26/04/61)
24. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวิธีการแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวของนายจ้าง และประเภทของคนต่างด้าวที่นายจ้างไม่ต้องแจ้งข้อมูลการจ้างคนต่างด้าวตามมาตรา 67 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(27/04/61)
25. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(30/04/61)
26. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติและแบบคำขอผ่อนผันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) (13/12/60)
27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร(19/03/61)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(10/04/61)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(20/04/61)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค้อทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(20/04/61)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ2560(20/04/61)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560(20/04/61)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะโนรา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(20/04/61)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560(20/04/61)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลอย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560(20/04/61)
45.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพง จังหวัดสตูล พ.ศ. 2561(20/04/61)

 

เดือน มีนาคม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC)(02/03/61)
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC)(02/03/61)
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (Programmable Logic Controller : PLC) ระดับ 1(02/03/61)
4. ประกาศกรมประมง เรื่อง การบันทึกการซื้อขายสัตว์น้ำในหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือแปรรูปสัตว์น้ำ พ.ศ. 2561(05/03/61)
5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2561(07/03/61)
6. ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย สำหรับการให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม(09/03/61)
7. กฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561(09/03/61)
8. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579(09/03/61)
9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ(12/03/61)
10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภทรายการค่าใช้จ่ายในการบำบัดรักษา และส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานของลูกจ้าง(15/03/61)
11. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561(16/03/61)
12. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 9)(19/03/61)
13. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2560(19/03/61)
14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2560(19/03/61)
15. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7) (19/03/61)
16. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5030 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ เล่ม 1 ข้อกำหนด(22/03/61)
17. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. 2561(26/03/61)(26/03/61)
18. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561(26/03/61)
19. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์ การบริการทางการแพทย์ หรือการบริการอื่นของสถานพยาบาล และสิทธิของผู้ป่วย ซึ่งผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) พ.ศ. 2561(26/03/61)
20. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(27/03/61)
21. พระราชกฤษฎีกากำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งอาจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(27/03/61)
22. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทนตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(27/03/61)
23. พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2561(27/03/61)
24. กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561(28/03/61)
25. คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 20/2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(28/03/61)
26. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561(29/03/61)
27. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การขนถ่ายสินค้าประเภทยางพาราของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(29/03/61)
28. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561(30/03/61)
29. ประกาศกรมประมง เรื่อง งดการใช้ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 เป็นการชั่วคราว(30/03/61)
30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจหรือหน่วยรับรองสถานประกอบการอาหาร(19/03/61)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560(05/03/61)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561(05/03/61)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(07/03/61)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(07/03/61)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(07/03/61)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/03/61)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(07/03/61)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/03/61)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/03/61)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(07/03/61)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(07/03/61)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(07/03/61)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/03/61)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/03/61)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(07/03/61)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(07/03/61)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(07/03/61)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(07/03/61)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(07/03/61)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(09/03/61)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(09/03/61)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(09/03/61)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(09/03/61)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/03/61)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(09/03/61)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560(09/03/61)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(09/03/61)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560(09/03/61)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระชอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(09/03/61)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(09/03/61)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(21/03/61)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(21/03/61)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(21/03/61)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/03/61)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(21/03/61)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/03/61)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(21/03/61)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(21/03/61)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(21/03/61)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(23/03/61)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2560(23/03/61)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(23/03/61)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(23/03/61)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(23/03/61)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(23/03/61)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/61)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559(23/03/61)

เดือน กุมภาพันธ์

1. กฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(02/02/61)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บค่าสิทธิการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่และอาชญาบัตรพิเศษ พ.ศ. 2561(05/02/61)
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561(06/02/61)
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561(06/02/61)
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561(06/02/61)
6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(12/02/61)
7. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ และแบบใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2561(12/02/61)
8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การคำนวณระดับเสียงที่สัมผัสในหูเมื่อสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล(14/02/61)
9. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(14/02/61)
10. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยการกำหนดการแบ่งรายได้และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการดำเนินการแทนระหว่างผู้เข้าดำเนินการแทนและผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2560(14/02/61)
11. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560(14/02/61)
12. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การบำรุงรักษาและการทดสอบและตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560(14/02/61)
13. กฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561(16/02/61)
14. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพของคนประจำเรือ พ.ศ. 2561(16/02/61)
15. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือ พ.ศ. 2561(16/02/61)
16. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเครื่องมือหรืออุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนเรือ พ.ศ. 2561(16/02/61)
17. กฎกระทรวงการอุทธรณ์การออกใบรับรอง การต่ออายุ และการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2561(16/02/61)
18. กฎกระทรวงการมอบอำนาจและการเพิกถอนการมอบอำนาจในการตรวจเรือ การออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและการสลักหลังใบรับรอง แก่องค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า การประกาศรายชื่อและวิธีการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรที่ได้รับการยอมรับจากกรมเจ้าท่า พ.ศ. 2561(16/02/61)
19. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561(19/02/61)
20. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(20/02/61)
21. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 21 ง วันที่ 30 มกราคม 2561(20/02/61)
22. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การอนุญาตเป็นหน่วยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2560(20/02/61)
23. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2561(20/02/61)
24. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง(21/02/61)
25. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2561(21/02/61)
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ(04/01/61)
27. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(23/02/61)
28. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์(23/02/61)
29. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การกำหนดปริมาณงานและระยะเวลาในการทำเหมือง พ.ศ. 2561(26/02/61)
30. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561(28/02/61)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(01/02/61)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(01/02/61)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(01/02/61)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(01/02/61)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(01/02/61)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(01/02/61)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(01/02/61)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(01/02/61)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560(01/02/61)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560(01/02/61)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(01/02/61)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(01/02/61)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(01/02/61)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560(01/02/61)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(01/02/61)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560(01/02/61)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(01/02/61)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(01/02/61)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(01/02/61)
50. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 311 ง วันที่ 15 ธันวาคม 2560] (05/02/61)
51. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดอัตราความเร็วของรถ พ.ศ. 2561(14/02/61)
52. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561(16/02/61)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(19/02/61)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(19/02/61)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(19/02/61)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/02/61)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(19/02/61)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/02/61)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(19/02/61)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(19/02/61)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(19/02/61)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสนุ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/02/61)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/02/61)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/02/61)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/02/61)
66. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่ระมาด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560(21/02/61)  

เดือน มกราคม

1. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559(24/03/60)
2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(04/01/61)
3. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2560(05/01/61)
4. ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(05/01/61)
5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือและการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560(08/01/61)
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(11/01/61)
7. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการทำเหมือง พ.ศ. 2560(12/01/61)
8. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเหตุขัดข้องในการเปิดการทำเหมือง การหยุดการทำเหมืองระยะเวลา การตรวจสอบ การขออนุญาตหยุดการทำเหมือง และการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง พ.ศ. 2560(12/01/61)
9. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอครอบครอง การขอขาย และการขอขนแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย พ.ศ. 2560(16/01/61)
10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น(17/01/61)
11. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ พ.ศ. 2561(17/01/61)
12. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์(17/01/61)
13. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 19/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของสถาบันการเงิน(18/01/61)
14. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560(24/01/61)
15. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาลประจําปี พ.ศ. 2561(25/01/61)
16. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน(26/01/61)
17. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบแบบตัวถังรถในส่วนของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(26/01/61)
18. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริการสาธารณสุข ที่จ่ายให้สำหรับคนพิการที่เลือกรับสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560(26/01/61)
19. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล(26/01/61)
20. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล(26/01/61)
21. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1(26/01/61)
22. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งโรงงานผลิตและบรรจุสุราในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2560(29/01/61)
23. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการประกอบโลหกรรมการหยุดประกอบโลหกรรมชั่วคราว การแจ้งประกอบโลหกรรมใหม่ และการเลิกประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(29/01/61)
24. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแผนผังและวิธีการแต่งแร่การหยุดแต่งแร่ชั่วคราว การแจ้งแต่งแร่ใหม่ และการเลิกแต่งแร่ พ.ศ. 2560(29/01/61)
25. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการต่ออายุและการโอนใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(29/01/61)
26. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2560(29/01/61)
27. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ห้ามส่งออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560(30/01/61)
28. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและสภาพแร่ที่ต้องขออนุญาตนำเข้ามาในราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป หรือส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรหรือเขตไหล่ทวีป พ.ศ. 2560(30/01/61)
29. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการทำเหมืองแร่โดยคนต่างด้าว และการห้ามยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น พ.ศ. 2560(30/01/61)
30. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. 2560(30/01/61)
31. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่ การกำหนดราคาตลาดแร่ การตรวจสอบการชำระค่าภาคหลวงแร่ และการประเมินการชำระค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ. 2560(30/01/61)
32. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้สารเอชซีเอฟซี–22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ที่มีขนาดทำความเย็นต่ำกว่า 50,000 บีทียูต่อชั่วโมงเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2561(30/01/61)
33. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นไม่จำต้องปฏิบัติตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(30/01/61)
34. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น(31/01/61)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(19/01/61)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/01/61)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560(19/01/61)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/01/61)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(19/01/61)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(19/01/61)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/01/61)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(19/01/61)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(19/01/61)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(19/01/61)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/01/61)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2560(19/01/61)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(19/01/61)

 

กฎหมายปี 2560

เดือน ธันวาคม

1. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลือกรับประโยชน์ทดแทนหรือเลือกรับสิทธิบริการสาธารณสุขของคนพิการซึ่งเป็นผู้ประกันตน(06/12/60)
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการ(07/12/60)
3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551(21/05/51)
4. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและใบแทนบัตรประกันสังคม พ.ศ. 2560(13/12/60)
5. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ(13/12/60)
6. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้างแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560(13/12/60)
7. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่ ปริมาณแร่ สภาพ และพื้นที่ที่อยู่ในความควบคุมเกี่ยวกับการซื้อแร่ การขายแร่ การครอบครองแร่ การเก็บแร่ หรือการขนแร่ พ.ศ. 2560(15/12/60)
8. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการร่อนแร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการการแจ้งและรับแจ้งการร่อนแร่ พ.ศ. 2560(15/12/60)
9. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการขุดหาแร่รายย่อย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย พ.ศ. 2560(15/12/60)
10. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตครอบครองแร่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. 2560(15/12/60)
11. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(15/12/60)
12. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานตามมาตร 123 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(15/12/60)
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุ และการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2560(18/12/60)
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การกำหนดรายการข้อมูลเอกสารและหลักฐานเพื่อการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย พ.ศ. 2560(18/12/60)
15. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ว่าด้วยการงบประมาณ การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินกองทุนเงินทดแทนไปใช้ในการบำบัดรักษาและส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน ส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2560(19/12/60)
16. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ(19/12/60)
17. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(19/12/60)
18. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(25/12/60)
19. ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเข้าไปในพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ใดของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. 2560(27/12/60)
20. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560(28/12/60)
21. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้ง พ.ศ. 2560(28/12/60)
22. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและเงื่อนไขการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชะมูลฝอย และการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดินจากสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560(28/12/60)
23. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. 2560(28/12/60)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/12/60)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/12/60)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(13/12/60)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/12/60)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559(13/12/60)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560(13/12/60)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560(13/12/60)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(13/12/60)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(13/12/60)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(13/12/60)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(13/12/60)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(13/12/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560(13/12/60)
37. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560(15/12/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(20/12/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(20/12/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559(20/12/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(20/12/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(20/12/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(20/12/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560(20/12/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(20/12/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(20/12/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/12/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(25/12/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(25/12/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(25/12/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/12/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(25/12/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(25/12/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(25/12/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(25/12/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ เรื่อง ให้กิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบเป็นกิจการควบคุม พ.ศ. 2560(25/12/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(25/12/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(25/12/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(25/12/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560(25/12/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560(25/12/60)
62. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2560(25/12/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภทลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ. 2560(25/12/60)

 

เดือน พฤศจิกายน

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560(01/11/60)
2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว(02/11/60)
3. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560(06/11/60)
4. คำชี้แจงประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560(03/08/60)
5. กฎกระทรวงกำหนดการยื่นใบขนสินค้าและการเสียอากรสำหรับก๊าซธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2560(13/11/60)
6. กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภท การเก็บและการขนถ่ายและการจัดเก็บอากร สำหรับสินค้าอันตราย พ.ศ. 2560(13/11/60)
7. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560(15/11/60)
8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) (15/11/60)
9. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2559(16/11/60)
10. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2560(16/11/60)
11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2560(16/11/60)
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ(31/10/60)
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง แนวทางการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการประเภทโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและกิจการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ(07/11/60)
14. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2560(22/11/60)
15. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ขั้นตอนการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(22/11/60)
16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง(22/11/60)
17. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ชนิดเผาไหม้ภายในที่มีการจุดระเบิดด้วยประกายไฟและใช้น้ำมันปิโตรเลียมเป็นเชื้อเพลิง(22/11/60)
18. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการเกี่ยวกับการทำน้ำจืดจากน้ำทะเล(22/11/60)
19. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์(22/11/60)
20. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(23/11/60)
21. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2560(23/11/60)
22. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล(23/11/60)
23 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการกำหนดสีและลักษณะของรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(24/11/60)
24. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 29(27/11/60)
25. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 62(27/11/60)
26. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560) (28/11/60)
27. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การทดสอบถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินโดยวิธีการอื่น พ.ศ. 2560(30/11/60)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(15/11/60)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/11/60)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(15/11/60)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(15/11/60)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2560(15/11/60)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2560(15/11/60)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560(15/11/60)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(15/11/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(15/11/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(15/11/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่ง เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(15/11/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(21/11/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(21/11/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/11/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(21/11/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(21/11/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2560(21/11/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560(21/11/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(23/11/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(23/11/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(23/11/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(23/11/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/11/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/11/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ไก่ เป็ด พ.ศ. 2559(23/11/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุกร พ.ศ. 2559(23/11/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(23/11/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(23/11/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(23/11/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลผึ้งรวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(23/11/60)
58. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครพนม(24/11/60)
59. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพัทลุง(24/11/60)
60. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร(24/11/60)
61. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลำพูน(24/11/60)
62. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร(24/11/60)
63. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี(24/11/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/11/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/11/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/11/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(27/11/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/11/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย(29/11/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(29/11/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/11/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาปรัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(29/11/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยงสัตว์ปีก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ พ.ศ. 2560(29/11/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(29/11/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทมนางาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/11/60)
76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมารวิชัย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(29/11/60)

เดือน ตุลาคม

1. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(02/10/60)
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560(03/10/60)
3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดให้มีเครื่องหมายที่จะต้องแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง พ.ศ. 2560(04/10/60)
4. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนคนพิการที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐจะต้องรับเข้าทำงาน และจำนวนเงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(05/10/60)
5. กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2560(05/10/60)
6. กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. 2560(05/10/60)
7. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560(05/10/60)
8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560(05/10/60)
9. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม(05/10/60)
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว(06/10/60)
11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว พ.ศ. 2560(18/09/60)
12. แก้คำผิด ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 164/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม [เล่ม 134 ตอนพิเศษ 246 ง วันที่ 5 ตุลาคม 2560](06/10/60)
13. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 287/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554(06/10/60)
14. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาการต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560(09/10/60)
15. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560(10/10/60)
16. กฎกระทรวงการซ่อมบำรุงถังเก็บน้ำมันและถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560(12/10/60)
17. กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(12/10/60)
18. กฎกระทรวงสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(12/10/60) (12/10/60)
19. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พ.ศ. 2560(26/09/60)
20. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(17/10/60)
21. คำชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560(01/09/60)
22. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2560(18/10/60)
23. กฎกระทรวงการขอรับใบแทนและการออกใบแทนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560(19/10/60)
24. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560(20/10/60)
25. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(20/10/60)
26. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน(24/10/60)
27. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน(24/10/60)
28. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สําหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1(24/10/60)
29. คําสั่งสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 125/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel) (24/10/60)
30. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ(24/10/60)
31. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายกรณีที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้าดำเนินการแทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2560(27/10/60)
32. ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560(27/10/60)
33. ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน พ.ศ. 2560(27/10/60)
34. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล(31/10/60)
35. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560(31/10/60)
36. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภทลักษณะและขนาดที่จอดรถยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ. 2560(04/10/60)
37. เทศบัญญัติเทศบาลนครนครปฐม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560(11/10/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560(11/10/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(12/10/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/10/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(12/10/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(12/10/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(12/10/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(12/10/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2559(12/10/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงงา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(12/10/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(12/10/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/10/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2560(12/10/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560(12/10/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(30/10/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(30/10/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(30/10/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(30/10/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งคอก เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2560(30/10/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(30/10/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโป่งแพร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560(30/10/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(30/10/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(30/10/60)
61. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ่อพลับ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560(30/10/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2560(30/10/60)

 

เดือน กันยายน

1. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(01/09/60)
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2560(11/09/60)
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดชื่อ ประเภท หรือชนิดของใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบรับรอง การต่ออายุใบรับรอง พ.ศ. 2560(11/09/60)
4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม(11/09/60)
5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2560(13/09/60)  
6. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560(13/09/60)  
7. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(16/09/60)
8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย(16/09/60)
9. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยการรับเงิน การใช้จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(18/09/60)
10. ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของการใช้จ่ายเงินของกองทุน เพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(18/09/60)
11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(18/09/60)
12. คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2155/2560 เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 ให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(19/09/60)
13. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560(19/09/60)
14. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประเภทใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2560(19/09/60)
15. ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(19/09/60)
16. ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานสถานฝึกอบรมและอัตราค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม พ.ศ. 2560(19/09/60)
17. ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่บริษัทรักษาความปลอดภัยต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2560(19/09/60) *
18. ระเบียบคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ. 2560(19/09/60)
19. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอ ใบรับคำขอ หนังสือรับรองสถานฝึกอบรม หนังสือรับรองการฝึกอบรม คำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และคำขอรับใบแทนหนังสือรับรองสถานฝึกอบรม พ.ศ. 2560(19/09/60)
20. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวนายทะเบียนและพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560(19/09/60)
21. ประกาศคณะกรรมการกำกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย เรื่อง กำหนดเครื่องหมายของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560(19/09/60)
22. ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชี พ.ศ. 2560(19/09/60) *19 กันยายน 2560*
23. ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง แบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(19/09/60)
24. ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(19/09/60)
25. ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง กำหนดเครื่องแบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560(19/09/60)
26. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560(20/09/60)
27. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรวจแร่ตามอาชญาบัตร พ.ศ. 2560(20/09/60)
28. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตแต่งแร่ และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(20/09/60)
29. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งแร่ พ.ศ. 2560(20/09/60)
30. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(20/09/60)
31. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกอบโลหกรรมที่อยู่ในความควบคุม พ.ศ. 2560(20/09/60)  
32. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบอาชญาบัตร แบบประทานบัตร แบบใบอนุญาต และแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560  
33. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ตะกรันจากการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(20/09/60)
34. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการประกอบโลหกรรม พ.ศ. 2560(20/09/60)
35. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการรายงานการแต่งแร่ พ.ศ. 2560(20/09/60)
36. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป(20/09/60)
37. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตทำงาน(21/09/60)
38. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน(22/09/60)
39. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 236/2560 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(22/09/60)
40. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 237/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(22/09/60)
41. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2560(22/09/60)
42. ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(25/09/60)
43. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การแบ่งประเภทการทำเหมือง พ.ศ. 2560(25/09/60)
44. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานและการสำรวจแร่ พ.ศ. 2560(25/09/60)
45. ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรังวัดกำหนดเขตคำขอ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560(25/09/60)  
46. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560(27/09/60)  
47. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างสอบเทียบเครื่องมือวัด (มิติ) ระดับ 1(28/09/60)
48. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 2(28/09/60)
49. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 [เล่ม 130 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 27 กันยายน 2556] เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 [เล่ม 134 ตอนพิเศษ 13 ง วันที่ 12 มกราคม 2560] (28/09/60)
50. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ และกากของเสียต่าง ๆ พ.ศ. 2560(28/09/60)
51. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักสูตร ระยะเวลา และหลักเกณฑ์การอบรมผู้ขับรถที่ใช้ในการขนส่ง พ.ศ. 2560(28/09/60)
52. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560(28/09/60)
53. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(28/09/60)
54. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(29/09/60)
55. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวมาขอหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2560(29/09/60)
56. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาให้เจ้าของเรือแจ้งความประสงค์ให้คนต่างด้าวทำงานในเรือประมง พ.ศ. 2560(29/09/60)
57. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อปฏิบัติงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560(29/09/60)
58. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนบุคลากรและหน่วยตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียว(06/09/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(04/09/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(04/09/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(04/09/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(04/09/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(04/09/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(04/09/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพลู เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(04/09/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(04/09/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(04/09/60)
68. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมาบแค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2560(05/09/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2560(05/09/60)  
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(14/09/60)  
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(14/09/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(14/09/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/09/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/09/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/09/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(14/09/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(14/09/60)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(21/09/60)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(21/09/60)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(21/09/60)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(21/09/60)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(21/09/60)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(21/09/60)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/09/60)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำโมง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(21/09/60)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีเขต เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2559(21/09/60)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/09/60)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(21/09/60)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/09/60)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(21/09/60)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(21/09/60)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/09/60)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/09/60)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/09/60)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/60)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขลุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/09/60)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(29/09/60)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/09/60)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(29/09/60)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560(29/09/60)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2560(29/09/60)

 

เดือน สิงหาคม

1.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างไม้ในอาคาร ระดับ 3(01/08/60)
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG, Liquefied Petroleum Gas) (01/08/60)
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG, Liquefied Petroleum Gas) (01/08/60)
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG, Liquefied Petroleum Gas) ระดับ 1(01/08/60)
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 2(01/08/60)
6. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 3(01/08/60)
7. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560(03/08/60)
8. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย(03/08/60)
9. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560(04/08/60)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560(04/08/60)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2560(04/08/60)
12. กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(04/08/60)
13. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี และการแจ้งสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(08/08/60)
14. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2560(08/08/60)
15. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(09/08/60)
16. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นแบบแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอความเห็นชอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงเฉพาะส่วนที่ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด พ.ศ. 2560(09/08/60)
17. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560(09/08/60)
18. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ พ.ศ. 2560(09/08/60)
19. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2560(09/08/60)
20. กฎกระทรวงสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560(11/08/60)
21. กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน พ.ศ. 2560(11/08/60)
22. กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารแบบพิเศษ พ.ศ. 2560(11/08/60)
23. กฎกระทรวงกำหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. 2560(17/08/60)
24. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 74/2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปเรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น และเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเพิ่มเติม ครั้งที่ 2(18/08/60)
25. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 81/2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปเรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น และเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็นเพิ่มเติม ครั้งที่ 3(18/08/60)
26. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่(22/08/60)
27. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่(22/08/60)
28. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ โดยสารขนาดใหญ่ ระดับ 1(22/08/60)
29. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ และกากของเสียต่างๆ พ.ศ. 2560(27/07/60)
30. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560(25/08/60)
31. กฎกระทรวงการตรวจสอบ การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจสอบเครื่องจักรของผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชน พ.ศ. 2560(25/08/60)
32. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขายหรือสถานที่เก็บอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2560(25/08/60)
33. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 232/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งการกำหนดประเภทการใช้เรือ(29/08/60)
34. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 506/2560 เรื่อง การกำหนดประเภทการใช้เรือ(29/08/60)
35. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560(31/08/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/08/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(07/08/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(07/08/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(07/08/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเซิม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/08/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/08/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/08/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดีหลวง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560(07/08/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ่ม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(07/08/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/08/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(18/08/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(18/08/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(18/08/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(18/08/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560(18/08/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(29/08/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(29/08/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/08/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(29/08/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/08/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/08/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรัก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/08/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/08/60)

เดือน กรกฎาคม

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว(04/07/60)
2. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกชายฝั่ง พ.ศ. 2560(04/07/60)
3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ(04/07/60)
4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทำงานและการอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(06/07/60)
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 3) (06/07/60)
6. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง(06/07/60)
7. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) (07/07/60)
8. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 102/2560 เรื่อง การรายงานทางวิทยุต่อสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล(07/07/60)
9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560(07/07/60)
10. พระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. 2560(07/07/60)
11. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2560(10/07/60)
12. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม(13/07/60)
13. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 109/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมคนประจำเรือ(17/07/60)
14. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 110/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหลักประกันในการส่งตัวกลับ(17/07/60)
15. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 111/2560 เรื่อง การจัดอัตรากำลังสำหรับเรือเดินทะเล(17/07/60)
16. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 112/2560 เรื่อง มาตรฐานที่พักอาศัย สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนประจำเรือ(17/07/60)
17. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 113/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติของคนประจำเรือที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในแผนกจัดหาอาหารบนเรือ(17/07/60)
18. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 114/2560 เรื่อง การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมระหว่างที่อยู่บนเรือ(17/07/60)
19. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 115/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทำให้คนประจำเรือได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต(17/07/60)
20. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 116/2560 เรื่อง ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล(17/07/60)
21. ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลเรืออัตโนมัติในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ. 2560(17/07/60)
22. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมง และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2560(17/07/60)
23. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(25/07/60)
24. ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)(13/07/60)
25. ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุ การขอใบแทน การย้ายสถานที่ และการโอนใบรับรองห้องปฏิบัติการ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (13/07/60)
26. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือไทยหรือเข้าไปในสำนักงานของเจ้าของเรือและสถานที่ทำงานเพื่อตรวจการใช้แรงงานทางทะเล(13/07/60)
27. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558(13/07/60)
28. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558(13/07/60)
29. ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างร้ายแรงจนทำให้คนประจำเรือได้รับบาดเจ็บหรือ เสียชีวิต(13/07/60)
30 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(19/07/60)
31. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2560(19/07/60)
32. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(24/07/60)
33. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(24/07/60)
34. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุน โครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560(01/06/60)
35. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษณ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีขอรีบการสนับสนุน โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษณ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (14/06/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(20/07/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(20/07/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(20/07/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(20/07/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(20/07/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(20/07/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(20/07/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(20/07/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(20/07/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(20/07/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(21/07/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(21/07/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(21/07/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(21/07/60)
50. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสุวินทวงศ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(21/07/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(27/07/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยละคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558(27/07/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(27/07/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(27/07/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/07/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/07/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(27/07/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2559(27/07/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/07/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2559(27/07/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2560(31/07/60)

 

เดือน มิถุนายน

1. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ คุณลักษณะของอุปกรณ์สะท้อนแสง และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองแบบอุปกรณ์สะท้อนแสงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ. 2560(01/06/60)
2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560(02/06/60)
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560(07/06/60)
4. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติอย่างร้ายแรง(07/06/60)
5. คำสั่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ 156/2560 เรื่อง มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้อนุญาตการขอนำน้ำกากส่าของโรงงานไปใช้ประโยชน์นอกโรงงาน(07/06/60)
6. กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(09/06/60)
7. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. 2560(09/06/60)
8. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560(09/06/60)
9. ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560(09/06/60)
10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำบางแห่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(09/06/60)
11. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักระยะยาว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559(12/06/60)
12. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560(12/06/60)
13. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 55/2560 เรื่อง การฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออกหนังสือรับรองสำหรับผู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรับเรือประมง(15/06/60)
14. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 247/2560 เรื่อง การออกหนังสือรับรองตำแหน่งช่างเครื่องผู้ผ่านการฝึกอบรมความรู้การควบคุมเครื่องจักรที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนเรือประมง (ช่างเครื่องเรือประมง) (15/06/60)
15. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา(16/06/60)
16. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 370/2560 เรื่อง การต่อ ดัดแปลง เปลี่ยนประเภท หรือทำลายเรือประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง(16/06/60)
17. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(16/06/60)
18. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560(16/06/60)
19. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ หรือเรือประมงที่ได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา พ.ศ. 2560(16/06/60)
20. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5000 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังก๊าซ - ถังก๊าซอะลูมิเนียมเจือไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบการทำ และการทดสอบ(19/06/60)
21. ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560(19/06/60)
22. ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อการบริโภคไปนอกราชอาณาจักรยกเว้นส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2560(19/06/60)
23. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560(20/06/60)
24. พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560(22/06/60)
25. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(22/06/60)
26. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560(22/06/60)
27. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการขอมีบัตร การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัว ผู้รับใบอนุญาตจัดหางาน ผู้จัดการ ตัวแทนจัดหางาน หรือลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน พ.ศ. 2560(22/06/60)
28. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน แบบใบอนุญาตจัดหางาน แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน แบบใบแทนใบอนุญาตจัดหางาน แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร แบบคำขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน และแบบคำขอรับหลักประกันคืน สำหรับการจัดหางานให้คนหางาน เพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ(22/06/60)
29. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดทะเบียนคนหางาน(22/06/60)
30. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานประจำเดือน(22/06/60)
31. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบหนังสือรับรองวิธีการคุ้มครองคนประจำเรือซึ่งอยู่ในสภาพลำบาก ณ เมืองท่าต่างประเทศ(22/06/60)
32. ประกาศคณะกรรมการประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน(22/06/60)
33. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ว่าด้วยการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการรักษาพยาบาลในห้องพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจำเรือผู้ทำหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล(22/06/60)
34. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการคำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(23/06/60)
35. ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต ใบรับคำขอ ใบอนุญาต คำขอเปลี่ยนแปลงรายการคำขอต่ออายุใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560(23/06/60)
36. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
37. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
38. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
39. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
40. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร การปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
41. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(27/06/60)
42. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. 2560(28/06/60)
43. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 [ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 123 ง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560] (28/06/60)
44. ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560(28/06/60)
45. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2560(28/06/60)
46. พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(28/06/60)
47. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(29/06/60)
48. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้ได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ(29/06/60)
49. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดงานอันจำเป็นและเร่งด่วน(29/06/60)
50. ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2560(29/06/60)
51. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลา และการรายงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของเรือประมงไทยที่ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(29/06/60)
52. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานใช้สารเอชซีเอฟซี - 141b (สารไดคลอโรฟลูออโรอีเทน) ในกระบวนการผลิตโฟม พ.ศ. 2560(30/06/60)
53. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ห้ามโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศใช้สารเอชซีเอฟซี - 22 (สารคลอโรไดฟลูออโรมีเทน) ในกระบวนการผลิต พ.ศ. 2560(30/06/60)
54. คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 506/2560 เรื่อง การกำหนดประเภทการใช้เรือ(16/06/60)
55. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การก่อสร้าง และก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย(29/06/60)
56. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่หมักปุ๋ยจากมูลฝอย(29/06/60)
57. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่ฝังหลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล(29/06/60)
58. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานที่กำจัดมูลฝอยโดยเตาเผา(29/06/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(07/06/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/06/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(07/06/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/06/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(07/06/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(07/06/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(07/06/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(07/06/60)
67. เทศบัญญัติเทศบาลนครอ้อมน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(07/06/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(07/06/60)
69. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2560(12/06/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/06/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/06/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/06/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/06/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/06/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/06/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/06/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/06/60)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะนาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/06/60)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/06/60)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/06/60)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(14/06/60)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/06/60)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(14/06/60)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(14/06/60)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(16/06/60)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(16/06/60)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(16/06/60)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(16/06/60)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(16/06/60)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/06/60)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระใคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/06/60)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/06/60)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/06/60)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/06/60)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(26/06/60)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(26/06/60)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(26/06/60)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/06/60)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(26/06/60)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(26/06/60)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/06/60)
102. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/06/60)
103. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(26/06/60)
104. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/06/60)
105. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/06/60)
106. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(26/06/60)
107. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/06/60)
108. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/06/60)
109. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/06/60)
110. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/06/60)
111. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/06/60)
112. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากแรต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/06/60)
113. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2559(29/06/60)
114 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559(29/06/60)

 

เดือน พฤษภาคม

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4982 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัย และสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (6) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ – สวิตซ์ไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำหรับดวงโคมไฟฟ้าและป้ายไฟฟ้าทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร(01/05/60)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4983 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป(01/05/60)
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4984 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 1 การหาปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน(01/05/60)
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4985 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 2 การหาความเป็นกรด (โดยการวัด pH) และความนำไฟฟ้า(01/05/60)
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของถังขนส่งน้ำมัน พ.ศ. 2560(04/05/60)
6. กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560(28/04/60)
7. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560(04/05/60)
8. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือบรรทุกน้ำมันเพื่อการประมง และเรือบรรทุกน้ำจืด ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป พ.ศ. 2560(05/05/60)
9. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบและการนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Payment) พ.ศ. 2560(07/05/60)
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ วิธีการทดสอบ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ(07/05/60) 
11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4986 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - เครื่องทดสอบ(09/05/60)
12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4987 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบพรีมิกซ์ 1 kW(09/05/60)
13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4988 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 1 (3) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยว - วิธีดำเนินการประเมินหยด/อนุภาคที่ติดไฟ(09/05/60)
14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 4989 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (1) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่ง สำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - เครื่องทดสอบ(09/05/60)
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4990 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 2 (2) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนหรือเคเบิล เส้นเดี่ยวขนาดเล็ก - วิธีดำเนินการสำหรับเปลวไฟแบบดิฟฟิวชัน(09/05/60)
16. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4991 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าและเคเบิลเส้นใยนำแสงในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ เล่ม 3 (10) การทดสอบความต้านทานการลุกลามของเปลวไฟในแนวดิ่งสำหรับกลุ่มสายไฟฟ้าหรือเคเบิลที่ติดตั้งในแนวดิ่ง - เครื่องทดสอบ(09/05/60)
17. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4992 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm(09/05/60)
18. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4993 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 2 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV และมีเส้นผ่านศูนย์กลางรวมเกิน 20 mm(09/05/60)
19. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4994 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ - ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 3 วิธีทดสอบการไหม้ไฟกับแรงกระแทกที่อุณหภูมิอย่างน้อย 830 °C สำหรับสายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kV ทดสอบในเครื่องห่อหุ้มโลหะ(09/05/60)
20. กฎกระทรวงภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. 2560(09/05/60)
21. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐไลบีเรีย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2560(09/05/60)
22. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(11/05/60)
23. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560(11/05/60)
24. กฎกระทรวงกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. 2560(18/05/60)
25. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(18/05/60)
26. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(23/05/60)
27. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2560(23/05/60)
28. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการล็อกเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ การทำเครื่องหมายบนเรือการยื่นคำขอและวางหลักประกันกรณีเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อก พ.ศ. 2560(24/05/60)
29. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 57/2560 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบและทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป เรือที่ใช้ขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น และเรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น(24/05/60)
30. ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้ข้อยกเว้นมาตรการห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย พ.ศ. 2560(24/05/60)
31. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535(25/05/60)
32. ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. 2560(26/05/60)
33. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ ต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(29/05/60)
34. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 62/2560 เรื่อง การขออนุญาตหรือดำเนินการอย่างใด ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์(29/05/60)
35. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2560) (29/05/60)
36. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4995 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อแนะนำการประยุกต์ใช้ มอก. 22000(30/05/60)
37. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4996 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ – ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 11 เครื่องทดสอบ - การไหม้ไฟอย่างเดียวที่อุณหภูมิเปลวไฟอย่างน้อย 750 °C(30/05/60)
38. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4997 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ – ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 21 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 0.6/1.0 kv(30/05/60)
39. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4998 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ – ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 23 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - สายส่งข้อมูล(30/05/60)
40. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4999 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสายไฟฟ้าในภาวะที่เกิดการลุกไหม้ – ความสมบูรณ์ของวงจรไฟฟ้า เล่ม 25 วิธีดำเนินการและคุณลักษณะที่ต้องการ - เคเบิลเส้นใยนำแสง(30/05/60)
41. กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522(31/05/60)
42. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลบ้านเดื่อ ตำบลสีกาย ตำบลหินโงม ตำบลหาดคำ ตำบลในเมือง ตำบลโพธิ์ชัย ตำบลมีชัย ตำบลหนองกอมเกาะ ตำบลค่ายบกหวาน ตำบลเวียงคุก ตำบลพระธาตุบังพวน ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย และตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย(02/05/60)
43. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด ตำบลแม่กาษา ตำบลแม่ปะ ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง ตำบลแม่ตาว ตำบลแม่กุ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด และตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระ ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก(02/05/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(05/05/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(05/05/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(05/05/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(05/05/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(05/05/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(05/05/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(05/05/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(09/05/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(09/05/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ.พ.ศ. 2559(09/05/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(09/05/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/05/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(09/05/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/05/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแตล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(09/05/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(09/05/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(09/05/60)
61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกแรต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(09/05/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/05/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/05/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(09/05/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(09/05/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/05/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(16/05/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/05/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/05/60)
70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/05/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการสีข้าวด้วยเครื่องจักร พ.ศ. 2559(16/05/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/05/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(16/05/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/05/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(16/05/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/05/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีพยา-บ่อพุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/05/60)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/05/60)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(25/05/60)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(25/05/60)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(25/05/60)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(25/05/60)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/05/60)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(25/05/60)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/05/60)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิตน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ พ.ศ. 2559(25/05/60)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(25/05/60)

 

เดือน เมษายน

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาอันตราย ฉบับที่ 28(04/04/60)
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยา และข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 59(04/04/60)
3. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะ ตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ พ.ศ. 2560(05/04/60)
4. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจัดให้มีสมุดประจำรถ ประวัติผู้ประจำรถ การตรวจสอบสภาพและความพร้อมของรถและผู้ขับรถ และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2560(05/04/60)
5. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทรถและวงเงินที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2560(05/04/60)
6. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2560(07/04/60)
7. ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว พ.ศ. 2560(10/04/60)
8. ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนผู้จัดการ พ.ศ. 2560(10/04/60)
9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)(11/04/60)
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) (11/04/60)
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) (11/04/60)
12. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) (11/04/60)
13. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1(11/04/60)
14. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขานักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ระดับ 1(11/04/60)
15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) ระดับ 1(11/04/60)
16. ข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้คุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(11/04/60)
17. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วย การล็อกเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ การทำเครื่องหมายบนเรือ การยื่นคำขอและวางหลักประกันกรณีเคลื่อนย้ายเรือที่ถูกล็อก พ.ศ. 2560 11 เมษายน 2560(11/04/60)
18. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดวางที่นั่งรถตู้โดยสารสาธารณะตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(11/04/60)
19. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้ผลิตต้องปฏิบัติ ในการผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออก พ.ศ. 2560(11/04/60)
20. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง วัตถุซึ่งอาจมีได้โดยธรรมชาติที่เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทวัตถุดิบที่ได้มาจากพืช พ.ศ. 2560(11/04/60)
21. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของรถยนต์ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัย(12/04/60)
22. กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(18/04/60)
23. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560(19/04/60)
24. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2560(20/04/60)
25. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560(21/04/60)
26. กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต พ.ศ. 2560(21/04/60)
27. กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(21/04/60)
28. กฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560(21/04/60)
29. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย [วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร] (24/04/60)
30. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2560(24/04/60)
31. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จํานวน และตําแหน่งการติดตั้ง รวมทั้งประเภทและลักษณะของรถที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2560(25/04/60)
32. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2559(25/04/60)
33. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4975 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 1 เครื่องทดสอบ(27/04/60)
34. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4976 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการวัดความหนาแน่นควันของสายไฟฟ้าที่ไหม้ไฟภายใต้ภาวะที่ระบุ เล่ม 2 วิธีทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการ(27/04/60)
35. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2560(28/04/60)
36. กฎกระทรวงกำหนดการดำเนินการอื่นอันเป็นวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร พ.ศ. 2560(28/04/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ. 2559(11/04/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/04/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/04/60) 
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระโสบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(11/04/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(11/04/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/04/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/04/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(11/04/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(11/04/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(11/04/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/04/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/04/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/04/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/04/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางช้าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(19/04/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(19/04/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(19/04/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(19/04/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(19/04/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(19/04/60)
57. ประกาศคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว(20/04/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(25/04/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559(25/04/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/04/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/04/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะพลับ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(25/04/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/04/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(25/04/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(28/04/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559(28/04/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(28/04/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชิงโค เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(28/04/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(28/04/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(28/04/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(28/04/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(28/04/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(28/04/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดยาลวน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(28/04/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(28/04/60)
76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(28/04/60)

 

เดือน มีนาคม

1. พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560(02/03/60)
2. ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2560(03/03/60)
3. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งรายชื่อผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ที่สังกัดอยู่ในทีมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานแต่ละทีม(09/02/60)
4. แก้คำผิด ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึก การทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560(03/03/60)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564(03/03/60)
6. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับบริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ(07/03/60)
7. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์(07/03/60)
8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กําหนดไว้ของสารสําคัญ ในวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2560(07/03/60)
9. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(08/03/60)
10. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4954 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุก๊าซทนความดันแบบไม่มีตะเข็บ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ - ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 1 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa(09/03/60)
11. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4955 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 2 ถังก๊าซเหล็กกล้าชุบและอบคืนตัวที่มีค่าความต้านแรงดึงน้อยกว่า 1 100 MPa(09/03/60)
12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4956 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 3 ถังก๊าซเหล็กกล้าอบปกติ(09/03/60)
13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4957 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถังก๊าซ – ถังก๊าซเหล็กกล้าไม่มีตะเข็บประเภทบรรจุก๊าซซ้ำ - การออกแบบ การทำและการทดสอบ เล่ม 4 ถังก๊าซเหล็กกล้าไร้สนิมที่มีค่าความต้านแรงดึงสูงสุดน้อยกว่า 1 100 MPa (09/03/60)
14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน และแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2560(10/03/60)
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่หน่วยงานตามมาตรา 28 ต้องปฏิบัติ และการจัดให้มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. 2560(10/03/60)
16. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล(10/03/60)
17. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560(10/03/60)
18. ประกาศคณะกรรมการรับรองหน่วยรับรอง ฉบับที่1 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดสาขาที่หน่วยรับรองจะขอรับใบรับรอง(13/03/60)
19. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 15/2560 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558(13/03/60)
20. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(14/03/60)
21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4962 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย – การทดสอบรอยเชื่อมแบบหลอมละลายโดยวิธีการตรวจพินิจ(15/03/60)
22. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4963 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบรอยเชื่อมโดยไม่ทำลาย – การทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง – เทคนิคระดับการทดสอบและการประเมิน (15/03/60)
23. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(20/03/60)
24. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก(21/03/60)
25. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ(21/03/60)
26. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออกและการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(28/03/60)
27. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(31/03/60)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(02/03/60)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(02/03/60)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(02/03/60)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(02/03/60)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(02/03/60)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(02/03/60)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(02/03/60)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(02/03/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(02/03/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(02/03/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(02/03/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(02/03/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(02/03/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/03/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(03/03/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/03/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/03/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/03/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/03/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/03/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/03/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(03/03/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(03/03/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/03/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(03/03/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(13/03/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนมวัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/03/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(13/03/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(13/03/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(13/03/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(13/03/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(13/03/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/03/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(13/03/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(13/03/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/03/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(13/03/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(13/03/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(13/03/60)
67. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2560(16/03/60)
68. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2560(16/03/60)
69. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลไม้รูด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด(21/03/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/03/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับสะแก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(23/03/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/03/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(23/03/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(23/03/60)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(23/03/60)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/60)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(23/03/60)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(23/03/60)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/03/60)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/03/60)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/03/60)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลุม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(31/03/60)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(31/03/60)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่งไฮ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(31/03/60)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งต่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(31/03/60)

 

เดือน กุมภาพันธ์

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ (ฉบับที่ 2) )(01/02/60)
2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)(01/02/60)
3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559(01/02/60)
4. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559(01/02/60)
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559(01/02/60)
6. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม(01/02/60)
7. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2560(02/02/60)
8. ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ยกเลิกแบบคำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาตและคำขอเปลี่ยนแปลงเครื่องมือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการประมง เพิ่มเครื่องมือที่จะใช้ทำการประมง หรือเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2560(02/02/60)
9. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560(02/02/60)
10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(02/02/60)
11. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(02/02/60)
12. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติในการนำสินค้าขาออกตู้สินค้าขาออก และตู้สินค้าเปล่าที่ผ่านเข้า หรือนำออกนอกเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2559(02/02/60)
13.

หนังสือขอให้แจ้งปริมาณการผลิตวัตถุอันตรายหรือปริมาณวัตถุอันตรายที่ส่งออก
(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้างซึ่งวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2555) (21/12/59)

14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(06/02/60)
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559(06/02/60)
16. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการสมัครขอรับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายปีงบประมาณ 2560(07/02/60)
17. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2559(10/02/60)
18. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(16/02/60)
19. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(16/02/60)
20. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(16/02/60)
21. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2560(16/02/60)
22. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) (17/02/60)
23. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เสียหายจากการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 3) (17/02/60)
24. ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560(17/02/60)
25. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(17/02/60)
26. พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการหรือลูกจ้างอื่นที่ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ. 2560(18/02/60)
27. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบสมุดประจำรถ พ.ศ. 2560(22/02/60)
28. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560(23/02/60)
29. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560(23/02/60)
30. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังบุคคล หรือองค์กร กรณีสาธารณรัฐเยเมน พ.ศ. 2560(23/02/60)
31. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร ไปยังกลุ่มตอลิบาน (Taliban) พ.ศ. 2560(23/02/60)
32. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 123/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ให้กับข้าราชการในสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ สำนักมาตรฐานเรือ กองมาตรฐานคนประจำเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา(23/02/60)
33. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(24/02/60)
34. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
35. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือพยานในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ทำได้(24/02/60)
36. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 12/2560 เรื่อง แบบใบสำคัญรับรองและแบบบันทึกรายการอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล(27/02/60)
37. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 13/2560 เรื่อง แบบใบสำคัญรับรองระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล(27/02/60)
38. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์หรือพยานในความผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551พ.ศ. 2560(28/02/60)
39. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2560(28/02/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(06/02/60)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(06/02/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(06/02/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(06/02/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(06/02/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(06/02/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(06/02/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(06/02/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(06/02/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(06/02/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(06/02/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(08/02/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2559(16/02/60)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(17/02/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(17/02/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(17/02/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(17/02/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(17/02/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(17/02/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(17/02/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(17/02/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(17/02/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(17/02/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(17/02/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(17/02/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(27/02/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/02/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/02/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(27/02/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(27/02/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(27/02/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(27/02/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละงู เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2559(27/02/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเนินทราย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/02/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/02/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/02/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/02/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(27/02/60)
78. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตบางซื่อ และเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560(28/02/60)

 

เดือน มกราคม

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 379) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 359) พ.ศ. 2556 เรื่อง ซัยคลาเมต, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 380) พ.ศ. 2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 360) พ.ศ. 2556 เรื่อง สตีวิออลไกลโคไซด์ และ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4)(04/01/60)
2. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(05/01/60)
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช้ และบริเวณพื้นที่ในการทำการประมงที่ผู้ทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนรุนเคย ที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมงต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559(05/01/60)
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์(10/01/60)
5. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์(10/01/60)
6. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 (10/01/60)
7. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 2(10/01/60)
8. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง สาขาช่างฉาบยิปซัม ระดับ 2(10/01/60)
9. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559(10/01/60)
10. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้า ตามมาตรา 47 และการขออนุญาตตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพ.ศ. 2550 พ.ศ. 2559(11/01/60)
11. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(12/01/60)
12. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 316/2559 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551(12/01/60)
13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(12/01/60)
14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การประกันความเสียหายจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559(12/01/60)
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา พ.ศ. 2559(12/01/60)
16. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(12/01/60)
17. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(15/01/60)
18. กฎกระทรวงการจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพแก่ผู้ประกันตนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย พ.ศ. 2560(17/01/60)
19. กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ. 2560(17/01/60)
20. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ(17/01/60)
21. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคำขอ การประเมิน การออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถอายุหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ และการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (18/01/60)
22. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง พ.ศ. 2560(23/01/60)
23. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)(24/01/60)
24. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งเป็นผู้ผลิตเพื่อขาย หรือผู้นำเข้าเพื่อขายอาหารสัตว์ที่มิใช่อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2559(24/01/60)
25. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(24/01/60)
26. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 (24/01/60)
27. คำชี้แจงและคู่มือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560(26/01/60)
28. กฎกระทรวงกำหนดแบบเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและวิธีการขอหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก และการขอกลับเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560(27/01/60)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(04/01/60)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(04/01/60)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(04/01/60)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(04/01/60)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(04/01/60)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(04/01/60)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(04/01/60)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(04/01/60)(04/01/60)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(04/01/60)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(04/01/60)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(04/01/60)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(04/01/60)
41. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดจำนวนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของอาคารบางชนิดหรือบางประเภทลักษณะและขนาดของที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่กลับรถยนต์ และทางเข้าออกของรถยนต์ พ.ศ. 2559(10/01/60)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2559(11/01/60)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/01/60)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/01/60)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/01/60)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/01/60)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/01/60)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(12/01/60)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/01/60)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/01/60)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(12/01/60)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(12/01/60)
53. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559(13/01/60)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(13/01/60)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(13/01/60)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(13/01/60)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(13/01/60)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/01/60)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(13/01/60)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559(13/01/60)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(13/01/60)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(13/01/60)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558(13/01/60)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(13/01/60)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(13/01/60)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(13/01/60)(13/01/60)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(13/01/60)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/01/60)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/01/60)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(16/01/60)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559(16/01/60)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/01/60)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(16/01/60)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(16/01/60)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(16/01/60)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(16/01/60)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/01/60)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/01/60)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(17/01/60)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(17/01/60)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(17/01/60)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(17/01/60)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(17/01/60)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559(17/01/60)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/01/60)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(18/01/60)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(18/01/60)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(18/01/60)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(18/01/60)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(18/01/60)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(18/01/60)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(18/01/60)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(18/01/60)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(23/01/60)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(23/01/60)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(23/01/60)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/01/60)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์เจริญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(23/01/60)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(23/01/60)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(23/01/60)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(23/01/60)
102. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(23/01/60)
103. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(23/01/60)
104. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(23/01/60)
105. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2560(24/01/60)
106. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(26/01/60)
107. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(26/01/60)
108. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(26/01/60)
109. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(26/01/60)
110. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(26/01/60)
111. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(26/01/60)
112. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(26/01/60)

 

 


 

กฎหมายปี 2559

เดือน ธันวาคม

1. กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2559(01/12/59)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(06/12/59)
3. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 8) (07/12/59)
4. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 227/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพ(07/12/59)
5. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง แนวทางการอนุญาตนำเข้าสารเอชซีเอฟซี (HCFCs) เพื่อใช้ในประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(09/12/59)
6. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษา การขนส่ง การกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับการค้าปลีกวัตถุอันตรายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(09/12/59)
7. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(09/12/59)
8. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 - 5 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559(13/12/59)
9. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอความเห็นชอบเพื่อขอรับหนังสือรับรองการนำเข้าและส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559(13/12/59)
10. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(13/12/59)
11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ(13/12/59)
12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4887 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อกำหนดในการป้องกันอัคคีภัย เล่ม 7 ศูนย์สั่งการดับเพลิงในอาคาร(14/12/59)
13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4889 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตู้น้ำร้อนน้ำเย็นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค ด้านประสิทธิภาพพลังงาน(14/12/59)
14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4890 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 5 ข้อแนะนำสำหรับการใช้งานฟิวส์แรงดันไฟฟ้าต่ำ(14/12/59)
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4891 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฟิวส์ขนาดเล็ก เล่ม 1 บทนิยามสำหรับฟิวส์ขนาดเล็ก และคุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปสำหรับตัวฟิวส์ขนาดเล็ก(14/12/59)
16. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดให้คนต่างด้าวผู้เดินทางออกจากประเทศไทยไม่ต้องขอรับใบผ่านภาษีอากร (ฉบับที่ 4)(15/12/59)
17. ประกาศกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ และการยื่นบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พ.ศ. 2559(14/11/59)
18. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการขอรับเงินคืนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(19/12/59)
19. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559(20/12/59)
20. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4911 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานคุณภาพ -หลักการพื้นฐานและคำศัพท์(20/12/59)
21. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4912 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารงานคุณภาพ – ข้อกำหนด(20/12/59)
22. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4913 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้(20/12/59)
23. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) (20/12/59)
24. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล และกิจการห้องเย็น พ.ศ. 2559(21/12/59)
25. แก้คำผิด ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 111 ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2559] (21/12/59)
26. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4919 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้าพอร์ซเลนชนิดเคลือบเซรามิกพร้อมพอลิเมอร์ยึดสายไฟฟ้า(22/12/59)
27. ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ และผู้ขอรับบัตรประจำตัวคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559(26/12/59)
28. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย(27/12/59)
29. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับยาและข้อความของคำเตือน ฉบับที่ 58(28/12/59)
30. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2559(28/12/59)
31. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ(28/12/59)
32. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(29/12/59)
33. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือประมง พ.ศ. 2559(29/12/59)
34. กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535(30/12/59)
35. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2559(30/12/59)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2559(08/12/59)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(08/12/59)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(08/12/59)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(08/12/59)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(08/12/59)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเพียขอม เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(08/12/59)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(08/12/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(08/12/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(08/12/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(08/12/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(08/12/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(08/12/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(08/12/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขสภาพ พ.ศ. 2559(08/12/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(08/12/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแหลม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(08/12/59)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/12/59)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดินถมดินการบรรทุกดินและการขนย้ายดิน พ.ศ. 2559(15/12/59)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559(15/12/59)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(15/12/59)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดตูม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/12/59)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/12/59)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(15/12/59)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/12/59)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(15/12/59)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(22/12/59)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(22/12/59)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(22/12/59)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/12/59)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(22/12/59)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(22/12/59)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(22/12/59)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/12/59)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/12/59)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/12/59)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(22/12/59)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/12/59)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(27/12/59)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(27/12/59)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/12/59)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/12/59)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(27/12/59)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/12/59)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/12/59)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/12/59)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(27/12/59)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(29/12/59)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(29/12/59)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(29/12/59)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(29/12/59)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/12/59)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/12/59)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(29/12/59)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559(29/12/59)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(29/12/59)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/12/59)
92.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพานพร้าว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(29/12/59)

 

เดือน พฤษจิกายน

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2559(01/11/59)
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2559(01/11/59)
3. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในรอบปี 2559(31/08/59)
4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย(10/11/59)
5. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559(10/11/59)
6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(11/11/59)
7. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือเพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133ตอนพิเศษ 163 ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2559] (11/11/59)
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานที่คนต่างด้าวอาจขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551(15/11/59)
9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทำได้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(15/11/59)
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(16/11/59)
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และช่วยเหลือหรืออุดหนุนการดำเนินการของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง(16/11/59)
12. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(17/11/59)
13. กฎกระทรวงการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(17/11/59)
14. กฎกระทรวงการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการกำหนดหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(17/11/59)
15. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและการออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(17/11/59)
16. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบการแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว แบบคำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอรับใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบสัญญาค้ำประกันของธนาคาร แบบคําขอเปลี่ยนแปลงหลักประกัน และแบบคําขอรับหลักประกันคืน(17/11/59)
17. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดสถานที่ต้องห้ามตั้งสำนักงาน การขออนุญาตและการอนุญาตให้ย้ายสำนักงานหรือตั้งสำนักงานชั่วคราว(17/11/59)
18. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การเปลี่ยนผู้จัดการของผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(17/11/59)
19. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การจดทะเบียนลูกจ้างการขอมีบัตรประจำตัว การออกบัตรประจำตัว และการออกใบแทนบัตรประจำตัวผู้จัดการหรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(17/11/59)
20. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การกำหนดรายละเอียดในสัญญาการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(17/11/59)
21. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดรายการและอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่าย และแบบใบรับค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(17/11/59)
22. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานเกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ(17/11/59)
23. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ห้ามผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศประกอบธุรกิจ(17/11/59)
24. คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 269/2559 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(17/11/59)
25. ข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ(17/11/59)
26. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติด้านการลุกไหม้ การลามไฟของวัสดุที่ใช้ตกแต่งภายในรถโดยสาร พ.ศ. 2559(18/11/59)
27. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ทำการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงกำหนดให้เป็นมาตรฐานบังคับ(21/11/59)
28. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และการย้ายสถานที่ทำการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน(21/11/59)
29. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นขอขึ้นทะเบียน ขออนุญาต การแจ้งการดำเนินการ และการแจ้งนำเข้าส่งออก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559(22/11/59)
30. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 3) (24/11/59)
31. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 4) (25/11/59)
32. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ 2) (29/11/59)
33. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(29/11/59)
34. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน การตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและมาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559(29/11/59)
35. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2559)(29/11/59)
36. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559(30/11/59)
37. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษจากสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(30/11/59)
38. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตรวจเรือเพื่อป้องกันมลพิษจากขยะ พ.ศ. 2559(30/11/59)
39. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบภายในหม้อน้ำทุกระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต่อการตรวจสอบหนึ่งครั้ง พ.ศ. 2559(30/11/59)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2559(02/11/59)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/11/59)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/11/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/11/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/11/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคน เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2559(03/11/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2559(03/11/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/11/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(03/11/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/11/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(03/11/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/11/59)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/11/59)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(03/11/59)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(03/11/59)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/11/59)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(03/11/59)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/11/59)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/11/59)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/11/59)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/11/59)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล พ.ศ. 2559(16/11/59)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/11/59)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/11/59)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/11/59)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(16/11/59)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/11/59)
72. ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การให้ความเห็นชอบโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน(21/11/59)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/11/59)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/11/59)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(22/11/59)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/11/59)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(22/11/59)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองขวาง พ.ศ. 2558(22/11/59)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(22/11/59)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/11/59)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/11/59)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(22/11/59)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจ็ดริ้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(22/11/59)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/11/59)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(22/11/59)
86.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(22/11/59)

 

เดือน ตุลาคม

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4849 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 7 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยี(03/10/59)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(05/10/59)
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(05/10/59)
4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการเกิดอุบัติภัยร้ายแรง หรือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน และการส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(05/10/59)
5. ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการไตรภาคี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2559(12/10/59)
6. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง จำแนกและกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และกำหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร(13/10/59)
7. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2559(13/10/59)
8. ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและอัตราค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2559(14/10/59)
9. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ พ.ศ. 2559(17/10/59)
10. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559(17/10/59)
11. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559(18/10/59)
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการพักหรือหยุดให้บริการพลังงาน พ.ศ. 2559(18/10/59)
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการจากผู้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2559(18/10/59)
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2559(18/10/59)
15. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการในการขอและการออกใบแทน ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมาตรา 21 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(19/10/59)
16. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2559(25/10/59)
17. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดแบบและรายการบัญชีเกี่ยวกับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร ซื้อ กลั่น ผลิต ได้มา จำหน่ายไปแล้ว และที่เหลืออยู่ในแต่ละเดือนของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 พ.ศ. 2559(27/10/59)
18. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ลงวันที่ 28 ก.ย. 59)- [กรณีทันตกรรม](28/10/59)
19. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ลงวันที่ 28 ก.ย. 59)- [กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค](28/10/59)
20. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน(31/10/59)
21. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร(31/10/59)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(12/10/59)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/59)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(12/10/59)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/59)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/59)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(12/10/59)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(12/10/59)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/59)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(12/10/59)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/10/59)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/10/59)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/10/59)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/10/59)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/10/59)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/10/59)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(14/10/59)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559(14/10/59)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(14/10/59)
40. คำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่ 1533/2559 เรื่อง การระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด จังหวัดอ่างทอง(18/10/59)

เดือน กันยายน

1. ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2559(02/09/59)
2. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อทำรายการของสำนักงานประกันสังคมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554(09/09/59)
3. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ(09/09/59)
4. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากทุพพลภาพ(09/09/59)
5. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง กำหนดอัตรา และระยะเวลาการได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ(09/09/59)
6. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การชำระค่าปรับ การชำระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน และกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2559(13/09/59)
7. ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สถานที่ในการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2559(13/09/59)
8. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559(08/08/59)
9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม(15/09/59)
10. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ ประเภทของเสียจากน้ำมัน ณ ที่จอดเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(15/09/59)
11. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2559(15/09/59)
12. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นหรือที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น พ.ศ. 2559(19/09/59)
13. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขนถ่าย การจัดวาง การผูกรัด การติดตรึง และการบรรทุก พ.ศ. 2559(19/09/59)
14. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง เอกสารการขนส่งที่ต้องจัดให้มีไว้ประจำรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559(19/09/59)
15. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การจัดทำและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งวัตถุอันตราย พ.ศ. 2559(19/09/59)
16. ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ข้อยกเว้นสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในลักษณะหรือปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายน้อย พ.ศ. 2559(19/09/59)
17. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2559(19/09/59)
18. ประกาศกรมประมง เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(19/09/59)
19. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ. 2559(20/09/59)
20. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงที่มีกำลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป พ.ศ. 2559(20/09/59)
21. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบหนังสือคนประจำเรือสำหรับคนต่างด้าว พ.ศ. 2559(30/09/59)
22. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(30/09/59)
23. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559(30/09/59)
24. กฎกระทรวงแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2559(30/09/59)
25. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีทันตกรรม)(28/09/59)
26. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (กรณีอุปกรณ์อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค)(28/09/59)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(02/09/59)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(02/09/59)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(02/09/59)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(02/09/59)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(02/09/59)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(09/09/59)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนพิทักษ์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(09/09/59)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/09/59)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/09/59)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(09/09/59)
37. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2559(16/09/59)
38. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนราธิวาส เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(16/09/59)
39. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(16/09/59)
40. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(19/09/59)
41. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(19/09/59)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาถ่าน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี เรื่อง การควบคุม การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะโก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558(29/09/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(29/09/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(29/09/59)
52. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2559(30/09/59)

เดือน สิงหาคม

1. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 145/2559 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับหมายเลข IMO (IMO Number) เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง (Unique Vessel Identifier, UVI)(01/08/59)
2. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่าด้วยวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2559(02/08/59)
3. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการประกันคุณภาพของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559(02/08/59)
4. ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยมาตรฐานด้านความเหมาะสมของสถานที่ตั้งเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2559(02/08/59)
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องคำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่377)พ.ศ.2559 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยง จากโรควัวบ้า(03/08/59)
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม(05/08/59)
7. พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559(05/08/59)
8. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(10/08/59)
9. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(10/08/59)
10. ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2559(10/08/59)
11. ประกาศสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับอาชีพนักวิทยาศาสตร์อาหาร (ด้านความปลอดภัยอาหาร) พ.ศ. 2559(10/08/59)
12. พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(15/08/59)
13. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559(16/08/59)
14. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559(16/08/59)
15. พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2559(16/08/59)
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522(19/08/59)
17. กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559(19/08/59)
18. กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2559(19/08/59)
19. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558(19/08/59)
20. ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในทางพิเศษ เรื่อง การห้ามรถบรรทุกวัตถุอันตรายเดินในทางพิเศษ พ.ศ. 2559(21/08/59)
21. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2559(22/08/59)
22. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคณะกรรมการเปรียบเทียบ และหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2559(22/08/59)
23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่สำนักงานณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ(22/08/59)
24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) (22/08/59)
25. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(23/08/59)
26. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(23/08/59)
27. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตควบคุมระบบไฟฟ้า พ.ศ. 2559(23/08/59)
28. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559(23/08/59)
29. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(23/08/59)
30. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(23/08/59)
31. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ อัตราเงินฝาก วิธีการประเมินและการเรียกเก็บเงินสมทบ(24/08/59)
32. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559(25/08/59)
33. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการควบคุม ตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ พ.ศ.2559(25/08/59)
34. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(30/08/59)
35. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) (30/08/59)
36. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) (31/08/59)
37. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานจัดพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2559(30/06/59)
38. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ทำเนียบสารเคมีที่มีอยู่แล้วของประเทศไทยฉบับเบื้องต้น พ.ศ.2559(30/06/59)
39. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง(02/08/59)
40. ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 157/2559 เรื่อง ให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทางในการขนส่งผู้โดยสารหรือ สินค้ายื่นคำขออนุญาตให้เรือกลเดินประจำทาง ในเส้นทางฝั่งตะวันออก (พัทยา-สัตหีบ)-ฝั่งตะวันตก (ชะอำ-หัวหิน-ปราณบุรี) (09/08/59)
41. ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(10/08/59)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(11/08/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/08/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559(11/08/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(11/08/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2559(11/08/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเพลง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(11/08/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(11/08/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/08/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(11/08/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(11/08/59)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/08/59)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(11/08/59)
54. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่ตำบลปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา ตำบลสำนักขาม ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา(11/08/59)
55. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบัวชุม ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลท่ามะนาว และตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2559(19/08/59)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2557(24/08/59)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(24/08/59)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(24/08/59)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(24/08/59)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(24/08/59)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(24/08/59)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2559(24/08/59)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(24/08/59)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(24/08/59)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(24/08/59)
66. แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป(30/08/59)

เดือน กรกฎาคม

1. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(01/07/59)
2. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559(01/07/59)
3. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดอาหารและน้ำดื่มสำหรับคนประจำเรือ(01/07/59)
4. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดพื้นที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมอาหาร สำหรับเรือเดินทะเล(01/07/59)
5. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. 2559(05/07/59)
6. ประกาศกรมประมง เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2559(06/07/59)
7. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(07/07/59)
8. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(14/07/59)
9. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559(14/07/59)
10. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food) (15/07/59)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 377) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า(15/07/59)
12. ประกาศระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบคำขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุพลอยได้หรือพลังงานปรมาณูจากเครื่องกำเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์หรือวัสดุต้นกำลังและพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559(28/06/59)
13. ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีเลิกกิจการ ผู้รับใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาต หรือผู้อนุญาตไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2559(21/07/59)
14. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4835 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้รถจักรยาน(22/07/59)
15. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558(25/07/59)
16. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์ของคนประจำเรือเพื่อแสดงว่ามีความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ(25/07/59)
17. ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อท่าเทียบเรือที่ได้จดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง และกิจการแพปลาที่เรือประมงที่ทำการประมงพาณิชย์สามารถขนถ่ายสัตว์น้ำหรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าได้ พ.ศ. 2559(26/07/59)
18. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง ยกเลิกรายชื่อสถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย) ประจำปี พ.ศ. 2559(28/07/59)
19. ประกาศ คณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการ การออกใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการส่งคืนสินค้ากรณีเลิกประกอบกิจการ(28/07/59)
20. ประกาศ คณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้มีสำนักงานสาขา และการออกใบแทนใบอนุญาต(28/07/59)
21. ประกาศ คณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการให้เช่าคลังสินค้า ไซโล หรือห้องเย็น เกินกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่(28/07/59)
22. ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตลดทุน(28/07/59)
23. ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์(28/07/59)
24. ประกาศคณะกรรมการกำกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบคดี(28/07/59)
25. ระเบียบ กระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอาชีพ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรง งาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(29/07/59)
26. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตรัง(06/07/59)
27. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์(13/07/59)
28. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี(13/07/59)
29. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง(13/07/59)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(14/07/59)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(14/07/59)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(14/07/59)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558(14/07/59)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(14/07/59)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(14/07/59)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเปียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(14/07/59)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(14/07/59)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(14/07/59)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหนาม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/07/59)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/07/59)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559(14/07/59)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(14/07/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/07/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(14/07/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(27/07/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(27/07/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/07/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/07/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/07/59)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/07/59)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/07/59)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559(27/07/59)
55. ประกาศ คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตาก เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน Procambarus clarkii หรือ Cherax spp. พ.ศ. 2559(28/07/59)
56 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. 9 ในท้องที่แขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(28/07/59)

เดือน มิถุนายน

1. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตร สำหรับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ. 2559(01/06/59)
2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(02/06/59)
3. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การป้องกันการสะสมของประจุไฟฟ้าสถิต พ.ศ. 2559(02/06/59)
4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การติดตั้งตัวนำล่อฟ้า จำนวนและระยะห่างของตัวนำลงดิน ที่ถังเก็บน้ำมัน พ.ศ. 2559(02/06/59)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของเรือกลที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด(06/06/59)
6. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม(06/06/59)
7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด(21/06/59)
8. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับสะพานปลา ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(24/06/59)
9. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเตรียมเนื้อดินสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก (Ceramic Body Preparation Operator)(29/06/59)
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเตรียมเนื้อดินสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก(29/06/59)
11. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเตรียมเนื้อดิน สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก ระดับ 1(29/06/59)
12. ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559(29/06/59)
13. คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 369/2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจ “เจ้าท่า” ตามข้อ 76 แห่งกฎกระทรวงเศรษฐการ ว่าด้วยการนำร่อง ออกตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) (30/06/59)
14. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(30/06/59)
15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(8/06/59)
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(8/06/59)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(8/06/59)
19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(8/06/59)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(8/06/59)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(8/06/59)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(8/06/59)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(8/06/59)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(8/06/59)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(8/06/59)
30. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2559(13/06/59)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/06/59)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/06/59)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/06/59)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสาริกา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/06/59)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2559(16/06/59)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/06/59)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/06/59)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/06/59)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/06/59)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(16/06/59)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(16/06/59)
42. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดตราด พ.ศ. 2559(24/06/59)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/06/59)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/06/59)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/06/59)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/06/59)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(27/06/59)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/06/59)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559(27/06/59)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(27/06/59)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/06/59)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/06/59)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/06/59)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(27/06/59)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธนู เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(30/06/59)
56.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภออ่าวลึก อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอคลองท่อม อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
พ.ศ. 2559(30/06/59)

57 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอท้ายเหมือง อำเภอทับปุด อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงาพ.ศ. 2559(30/06/59)

เดือน พฤษภาคม

1. กฎกระทรวงกำหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ. 2559(04/05/59)
2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2559(04/05/59)
3. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. 2559(04/05/59)
4. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงโดยไม่ใช้เรือประมง พ.ศ. 2559(04/05/59)
5. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดพันธุ์ไม้น้ำให้เป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(04/05/59)
6. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งไม่ดำเนินกิจการหรือหยุดดำเนินกิจการคลังสินค้า กิจการไซโล หรือกิจการห้องเย็น(04/05/59)
7. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นที่เก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ(04/05/59)
8. ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง แบบและวิธีการจัดส่งแบบรายงานประจำปีแสดงข้อมูลสินค้าที่ทำการเก็บรักษาสินค้าเฉพาะแก่บริษัทในเครือ(04/05/59)
9. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือสำหรับเรือลำเลียงและเรือลากจูงเป็นการเฉพาะคราว(04/05/59)
10. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2559(04/05/59)
11. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานการฝึกอบรมและคุณสมบัติของคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ(04/05/59)
12. ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นสถานฝึกอบรมคนประจำเรือในตำแหน่งคนครัวบนเรือ(04/05/59)
13. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติกรณีผู้นำเข้าอาหารสัตว์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558(04/05/59)
14. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำรายงานผลการทำงานอันผิดปกติของเครื่องมือแพทย์ หรือผลอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค และรายงานการดำเนินการแก้ไข(04/05/59)
15. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(10/05/59)
16. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(10/05/59)
17. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) (12/05/59)
18. ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ที่ 2/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศและคำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย บางฉบับ(10/05/59)
19. ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจรับรองชนิด ลักษณะ คุณภาพหรือแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ หรือปัจจัยการผลิต พ.ศ. 2559(11/05/59)
20. ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำ หรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูปสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(11/05/59)
21. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่ใช้เครื่องยนต์มีกำลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2559(11/05/59)
22. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้งดการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ไว้เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2559(11/05/59)
23. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(11/05/59)
24. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรูปแบบสมุดบันทึกการทำการประมง ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงานสมุดบันทึกการทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(11/05/59)
25. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และระยะเวลาการเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการจอดเรือ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559(11/05/59)
26. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมต้องจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(11/05/59)
27. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับที่ 2)
28. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาในการขออนุญาต การอนุญาต และการรายงานการขนถ่ายสัตว์น้ำในทะเลของเรือประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(11/05/59)
29. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559(11/05/59)
30. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อขาย สัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2559(11/05/59)
31. ประกาศกรมประมง เรื่อง มาตรฐานด้านสุขอนามัยของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ และหลักเกณฑ์ในการออกหนังสือรับรอง พ.ศ. 2559(11/05/59)
32. ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2559 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกพันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสารตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558(11/05/59)
33. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก นำผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำบางชนิด พ.ศ. 2559(13/05/59)
34. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดรายชื่อวัตถุอันตรายที่ห้ามปล่อย เท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุอันตรายลงสู่ที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(13/05/59)
35. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. 2559(13/05/59)
36. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. 2559(13/05/59)
37. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการขึ้นไปบนเรือประมงไร้สัญชาติหรือเรือประมงที่พบว่ากำลังทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ทำการประมงอยู่นอกน่านน้ำไทย พ.ศ. 2559(13/05/59)
38. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการประมงพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยในการดูแลรักษาสัตว์น้ำและการเก็บรักษาสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(13/05/59)
39. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดเรือประมงที่ออกไปทำการประมงพาณิชย์ที่ต้องถูกควบคุมและเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559(13/05/59)
40. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(13/05/59)
41. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ พ.ศ. 2559(13/05/59)
42. ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำการประมงพื้นบ้าน พ.ศ. 2559(13/05/59)
43. ระเบียบสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559(13/05/59)
44. ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559(13/05/59)
45. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำเครื่องหมายประจำเรือประมง พ.ศ. 2559(16/05/59)
46. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(18/05/59)
47. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559(18/05/59)
48. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ที่อยู่ระหว่างการตรวจสัญชาติ(18/05/59)
49. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บ ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่(19/05/59)
50. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการติดตั้งป้าย หรือเครื่องหมายเตือนแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2559(19/05/59)
51. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อและเครื่องหมายแสดงเขต พ.ศ. 2559(19/05/59)
52. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4795 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร(24/05/59)
53. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4798 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นาโนเทคโนโลยี เล่ม 5 แนวทางการประเมินความเสี่ยงของวัสดุนาโน(24/05/59)
54. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4800 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการจัดการพลังงาน – ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการพลังงาน(24/05/59)
55. ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน เรื่อง แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ(25/05/59)
56. ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการขออนุญาตส่งออกหรือนำเข้าซึ่งสินค้าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559(25/05/59)
57. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559(26/05/59)
58. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการใช้ท่าเรือ บริการและความสะดวกต่างๆ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2559(26/05/59)
59. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559(27/05/59)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(04/05/59)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(04/05/59)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(04/05/59)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(04/05/59)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(04/05/59)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(04/05/59)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(04/05/59)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(04/05/59)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(04/05/59)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(04/05/59)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(04/05/59)
71. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2559(12/05/59)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/05/59)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(17/05/59)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(17/05/59)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(17/05/59)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559(17/05/59)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559(17/05/59)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2559(17/05/59)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/05/59)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/05/59)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(17/05/59)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559(17/05/59)
83. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ 5)
84. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559(27/05/59)
85. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดน่าน พ.ศ. 2559(27/05/59)