อัพเดท กฎหมาย

 

กฎหมาย ปี 2558

 ธันวาคม

1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบของเครื่องหมาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตและการใช้เครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(08/12/58)
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4745 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การติดตั้งระบบการให้แสงสว่างฉุกเฉิน(09/12/58)
3. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การจัดให้มีถัง และลักษณะและการติดตั้งถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 พ.ศ. 2558(09/12/58)
4. กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2558(09/12/58)
5. คำสั่งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ที่ 1/2558 เรื่อง การออกอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตทำการประมงใหม่ให้แก่เรือประมงอวนรุนเดิมที่ถูกยกเลิก(18/12/58)
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558(21/12/58)
7. คำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักร(21/12/58)
8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุมัติพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558(21/12/58)
9. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558(23/12/58)
10. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการรับสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2558(24/12/58)
11. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2558(24/12/58)
12. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2558(24/12/58)
13. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 พ.ศ. 2558(24/12/58)
14. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้าและผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. 2558(24/12/58)
15. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การแสดงความจำนงโอนไปเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ(24/12/58)
16. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์การคืนเงินให้แก่ผู้ประกันตน กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ(24/12/58)
17. กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือกลประมง พ.ศ. 2558(25/12/58)
18. พระราชบัญญัติการให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558(25/12/58)
19. ประกาศกรมประมง เรื่อง แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยนโยบายแห่งชาติด้านการจดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 - 2562(29/12/58)
20. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดประเภทของเรือประมง พื้นที่ และระยะเวลาที่ห้ามทำการขนถ่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. 2558(29/12/58)
21. ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(29/12/58)
22. กฎกระทรวงสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558(29/12/58)
23. กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. 2558(29/12/58)
24. กฎกระทรวงการสำรวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2558(29/12/58)
25. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า(30/12/58)
26. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า(30/12/58)
27. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(02/12/58)
28. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(02/12/58)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านป้อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558(03/12/58)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(17/12/58)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(17/12/58)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557(17/12/58)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(17/12/58)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/12/58)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(17/12/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/12/58)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ.2558(17/12/58)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหมี เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(17/12/58)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/12/58)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/12/58)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(17/12/58)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/12/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2558(17/12/58)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(17/12/58)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2558(17/12/58)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(17/12/58)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(17/12/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(17/12/58)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/12/58)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันสลี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/12/58)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก เรื่อง การควบคุมการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. 2558(22/12/58)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(22/12/58)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/12/58)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(22/12/58)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(22/12/58)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/12/58)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/12/58)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(22/12/58)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(22/12/58)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/12/58)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/12/58)
74. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดลำปาง(25/12/58)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองข่อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556(30/12/58)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีพราน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558(30/12/58)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558(30/12/58)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558(30/12/58)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558(30/12/58)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(30/12/58)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม เรื่อง การเก็บ การขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฝ้าย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/12/58)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(30/12/58)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(30/12/58)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตูม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/12/58)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2558(30/12/58)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสวียด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกรียงไกร เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
102. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/12/58)
103. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
104. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก เรื่อง การควบคุมกิจการเกี่ยวกับไม้ พ.ศ. 2558(30/12/58)
105. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
106. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
107. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(30/12/58)
108. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรำดม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/12/58)
109. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
110. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)
111. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/12/58)

 

กฎหมาย พฤศจิกายน

1. ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558(05/11/58)
2. พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558(05/11/58)
3. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2558(06/11/58)
4. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558(11/11/58)
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4729 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย(11/11/58)
6. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการยื่นแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริง พ.ศ. 2558(12/11/58)
7. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดแบบรายการและวิธีการส่งเงินสมทบ พ.ศ. 2558(12/11/58)
8. ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน พ.ศ. 2558(12/11/58)
9. พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558(13/11/58)
10. แก้คำผิด ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557) ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป(17/11/58)
11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2558(18/11/58)
12. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558(18/11/58)
13. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2558(18/11/58)
14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทำได้ (ฉบับที่ 2) (19/11/58)
15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ(19/11/58)
16. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดสถานประกอบกิจการหรือโรงงานชั่วคราว การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการสำหรับการประกอบธุรกิจหรือโรงงาน การห้ามใช้ยานพาหนะเป็นการชั่วคราว หรือดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันการกระทำผิดขึ้นอีก(24/11/58)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสำเภาล่ม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสำเภาล่ม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557(02/11/58)
18. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2558(05/11/58)
19. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558(05/11/58)
20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558(09/11/58)
21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(09/11/58)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/11/58)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/11/58)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(09/11/58)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกหนามแดง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/11/58)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(09/11/58)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง เรื่อง การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่ง ปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/11/58)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง เรื่อง สถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(09/11/58)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 (09/11/58)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(09/11/58)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/11/58)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(09/11/58)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(10/11/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/11/58)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(10/11/58)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(10/11/58)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557(10/11/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(10/11/58)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(10/11/58)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558(10/11/58)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(12/11/58)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เลี้ยง พ.ศ. 2557(12/11/58)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2557(12/11/58)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(12/11/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557(12/11/58)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(12/11/58)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557(12/11/58)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2558(12/11/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/11/58)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(12/11/58)
51. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(13/11/58)
52. เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบ้านดู่ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของเทศบาลตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(13/11/58)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(16/11/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(16/11/58)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปุ้ม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/11/58)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/11/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/11/58)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/11/58)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/11/58)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/11/58)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(16/11/58)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/11/58)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/11/58)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(16/11/58)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเพ็ก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/11/58)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(16/11/58)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(16/11/58)
68. เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรสาคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(17/11/58)
69. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558(17/11/58)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(19/11/58)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(19/11/58)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(19/11/58)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(19/11/58)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(19/11/58)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(19/11/58)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(19/11/58)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2558(19/11/58)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(19/11/58)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(19/11/58)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(19/11/58)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(19/11/58)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(19/11/58)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(19/11/58)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(19/11/58)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง สถนที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(20/11/58)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(20/11/58)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(20/11/58)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(20/11/58)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(20/11/58)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(20/11/58)
90. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสร่างโศก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558(23/11/58)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(26/11/58)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(26/11/58)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้เผือก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(26/11/58)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(26/11/58)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(26/11/58)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(26/11/58)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/11/58)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/11/58)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/11/58)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/11/58)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/11/58)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/11/58)
102. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/11/58)
103. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/11/58)
104. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2558(27/11/58)
105. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/11/58)
106. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/11/58)
107. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558(30/11/58)
108. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(30/11/58)
109. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/11/58)
110. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(30/11/58)
111. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/11/58)
112 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การเก็บขนกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/11/58)
113. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุตาไก้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/11/58)
114. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/11/58)

 

กฎหมาย ตุลาคม

1. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2558(02/10/58)
2. พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558(08/10/58)
3. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558(10/10/58)
4. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนภาชนะบรรจุที่ใช้ขนส่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558(10/10/58)
5. ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดำเนินโครงการหรือกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ มาตรา 32 พ.ศ. 2558(13/10/58)
6. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(15/10/58)
7. ข้อกำหนดคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559(15/10/58)
8. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าที่ใช้ได้สองทางเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตและกำหนดสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558(16/10/58)
9. กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522(16/10/58)
10. กฎกระทรวง ผู้ดำเนินการหน่วยซ่อม พ.ศ. 2558(22/10/58)
11. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาและการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(27/10/58)
12. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ(27/10/58)
13.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(30/10/58)

14. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (01/10/58)
15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่งาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(01/10/58)
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชีทวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58) 
18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2558(01/10/58) 
19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(01/10/58)
21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(01/10/58)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(01/10/58) 
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(01/10/58)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(01/10/58)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(05/10/58)
29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(07/10/58)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557(07/10/58)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เรื่อง การให้บริการดูแลรักษาความสะอาด ความปลอดภัย และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) และท่าเทียบเรือสาธารณะ (ท่าประมงเดิม) พ.ศ. 2557(07/10/58)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(07/10/58)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(07/10/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(07/10/58)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(07/10/58)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(07/10/58)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(07/10/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558(07/10/58)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(07/10/58)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(08/10/58)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/10/58)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(13/10/58)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(13/10/58)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแป – ระ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(13/10/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(13/10/58)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(13/10/58)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(13/10/58)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558(13/10/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(13/10/58)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคึมใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(13/10/58)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(15/10/58)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมงคล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(15/10/58)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(15/10/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(15/10/58)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(15/10/58)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(15/10/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2558(15/10/58)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2558(18/10/58)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(18/10/58)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558(21/10/58)
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(21/10/58)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(21/10/58)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(21/10/58)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(21/10/58)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(21/10/58)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(21/10/58)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558(21/10/58)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(21/10/58)
69. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุฎโง้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558(22/10/58)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/10/58
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(22/10/58)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(22/10/58)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/10/58)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(27/10/58)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/10/58)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558(27/10/58)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/10/58)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/10/58)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/10/58)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/10/58)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2558(27/10/58)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/10/58)
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/10/58)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/10/58)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2558(27/10/58)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/10/58)
87. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดปทุมธานี(27/10/58)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่สามัคคี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(27/10/58)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558(30/10/58)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(30/10/58)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/10/58
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การดำเนินการควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(30/10/58)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(30/10/58)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2558(30/10/58)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/10/58)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/10/58)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558(30/10/58)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลณรงค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(30/10/58)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2558(30/10/58)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(30/10/58)

 

กฎหมาย กันยายน

1. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558(01/09/58)
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุน กิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(03/09/58)
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558(08/07/58)
4. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558(08/09/58)
5. ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(08/09/58)
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดแร่และปริมาณแร่ที่ให้ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เก็บได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติว่าด้วยการซื้อแร่ การขายแร่ และการเก็บแร่(09/09/58)
7. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558(09/09/58)
8. ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามทิ้งน้ำมัน น้ำปนน้ำมัน เคมีภัณฑ์น้ำเสีย อับเฉา หรือสิ่งเป็นพิษอันตรายรวมถึงขยะ สิ่งปฏิกูล หรือขยะอันตรายในแม่น้ำ หรือทะเลในอาณาบริเวณการท่าเรือแห่งประเทศไทย(10/09/58)
9. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความยินยอมและการชำระราคาที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังตามมาตรา 36/1 แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522(14/09/58)
10. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 9/2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(14/09/58)
11. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558(15/09/58)
12. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4699 (พ.ศ.2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เล่ม 1 : ข้อกำหนด(23/09/58)
13. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4700 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี เล่ม 2 : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบและเทคนิคในทางปฏิบัติ(23/09/58)
14. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(01/09/58)
15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(01/09/58)
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(01/09/58)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(01/09/58)
18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(01/09/58)
19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและการดำเนินกิจการ รับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย พ.ศ. 2557(01/09/58)
20. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง(01/09/58)
21. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558(01/09/58)
22. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสตูล พ.ศ. 2558(01/09/58)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงชน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(03/09/58)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/09/58)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/09/58)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(03/09/58)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/09/58)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(03/09/58)
29. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558(04/09/58)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2558(04/09/58)
31. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558(07/09/58)
32. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านใหม่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(07/09/58)
33. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558(07/09/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(08/09/58)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(08/09/58)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2557(08/09/58)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2557(08/09/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(08/09/58)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า เรื่อง การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2557(08/09/58)
42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(08/09/58)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(08/09/58)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(08/09/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(08/09/58)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนผึ้ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/58)
50. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวงฆ้อง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(09/09/58)
51. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2558(09/09/58)
52. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558(09/09/58)
53. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าจีน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาล ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(09/09/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557(10/09/58)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(10/09/58)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(10/09/58) 
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(10/09/58)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(10/09/58) 
61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(10/09/58) 
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58) 
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(10/09/58) 
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58) 
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(10/09/58) 
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ. 2558(10/09/58) 
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(10/09/58) 
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวาวี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(10/09/58) 
70. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกำแพงเพชร - นาสีทอง จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2558(14/09/58)
71. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(14/09/58)
72. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเด่นชัย - แม่จั๊วะ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558(14/09/58)
73. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณศรีมโหสถ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2558(15/09/58)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(16/09/58)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(16/09/58)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/09/58)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเบิด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/09/58)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/09/58)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/09/58)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(18/09/58)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(18/09/58)
82. ข้อบัญญัติอง(18/09/58)ค์การบริหารส่วนตำบลนาวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558
83. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(18/09/58)
84. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองราชวัตร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(18/09/58)
85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(18/09/58)
86. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเนิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/09/58)
87. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(18/09/58)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(18/09/58)
89. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(18/09/58)
90. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(18/09/58)
91. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(23/09/58)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(24/09/58)
93. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางนา เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(24/09/58)
94. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(24/09/58)
95. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2558(24/09/58)
96. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(24/09/58)
97. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(24/09/58)
98. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(29/09/58)
99. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(29/09/58)
100. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(29/09/58)
101. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2557(29/09/58)
102. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2557(29/09/58)
103. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(29/09/58)
104. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(29/09/58)
105. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(29/09/58)
106. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(29/09/58)
107. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(29/09/58)
108. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(29/09/58)

 

กฎหมาย สิงหาคม

1 คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 370/2558 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(14/07/58)
2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551ทำได้(04/08/58)
3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2551(04/08/58)
4 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทาง การเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(04/08/58)
5 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(04/08/58)
6 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(13/08/58)
7 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ตั้งหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558(18/08/58) 
8 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การกำหนดกลุ่มวิชาของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558(20/08/58)
9 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2558(21/08/58)
10 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558(27/08/58)
11 พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558(27/08/58)
12 พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. 2558(27/08/58)
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนคูบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(03/08/58)
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(03/08/58)
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(03/08/58) 
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและการดำเนินกิจการ รับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย พ.ศ. 2557(03/08/58) 
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/08/58) 
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2557(03/08/58) 
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/08/58) 
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(03/08/58) 
21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ 2557(03/08/58)
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/08/58) 
23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/08/58) 
24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(03/08/58) 
25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2557 (03/08/58)
26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/08/58) 
27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/08/58) 
28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสิม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(03/08/58) 
29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/08/58)
30 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2558(05/08/58)
31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(05/08/58) 
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(05/08/58) 
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(07/08/58) 
34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557(07/08/58)
35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2557(07/08/58) 
36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(07/08/58) 
37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(07/08/58) 
38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(07/08/58) 
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(07/08/58)
40 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2558(13/08/58) 
41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(14/08/58) 
42 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทากาศ จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558(14/08/58)
43 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(14/08/58)
44 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558(14/08/58)
45 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองน่าน พ.ศ. 2558(18/08/58)
46 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสูงเม่น จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558(18/08/58)
47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/08/58) 
48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและ(19/08/58)สถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557
49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557
50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/08/58) 
51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (19/08/58) 
52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558 (19/08/58) 
53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังขอนขว้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (19/08/58) 
54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/08/58) 
55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(20/08/58) 
56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(20/08/58) 
57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(20/08/58) 
58 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(20/08/58) 
59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทน การตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2558(20/08/58) 
60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(20/08/58)
61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคานหาม อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558 (20/08/58)
62 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558(20/08/58)
63 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558(20/08/58)
64 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาหนองทุ่ม จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558(20/08/58)
65 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (ฉบับที่ 4) (21/08/58)
66 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปัตตานี พ.ศ. 2558 (24/08/58) 
67 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2558(24/08/58) 
68 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2558(24/08/58) 
69 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนร้องกวาง จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558(26/08/58) 
70 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนปลักแรด จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(26/08/58) 
71 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดบัวหลวง – สามเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2558(26/08/58) 
72 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดระนอง พ.ศ. 2558(26/08/58) 
73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556(26/08/58) 
74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(26/08/58) 
75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(26/08/58) 
76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(26/08/58)
77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(26/08/58) 
78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(26/08/58) 
79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(26/08/58) 
80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(26/08/58) 
81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านผือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(26/08/58) 
82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/08/58) 
83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/08/58)
84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/08/58)
85 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/08/58) 
86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองหม้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(27/08/58) 
87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(27/08/58)
88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฉาง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(28/08/58)
89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(28/08/58)
90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลออย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(28/08/58)
91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองห้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(28/08/58)
92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(28/08/58)
93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(28/08/58) 
94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(28/08/58) 
95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(28/08/58) 
96 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขยาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(28/08/58) 

 

กฎหมาย กรกฎาคม

1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2558(07/07/58)
2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558(09/07/58)
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2558(10/07/58)
4. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตว์รับผิดชอบ พ.ศ. 2558(10/07/58)
5. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4696 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้แช่เย็นเชิงพาณิชย์ เฉพาะด้านความปลอดภัย(15/07/58)
6. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4697 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ – คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย(15/07/58)
7.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(17/07/58)

8. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดวงเงินกู้ยืมและการชำระเงินคืนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(21/07/58)
9. ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558(21/07/58)
10. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดระบบการค้า และการป้องกันการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 และมาตรา 11 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558(21/07/58)
11. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราเงินสมทบ วิธีการเรียกเก็บเงินสมทบ ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือ แรงงาน(23/07/58)
12. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558(23/07/58)
13. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558(27/07/58)
14. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558(27/07/58)
15. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการรับสมัครสมาชิก คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก พ.ศ. 2554(11/04/54)
16. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2555(20/04/55)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(02/07/58)
18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(02/07/58)
19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(02/07/58)
20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(02/07/58)
21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสังขะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(02/07/58)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(02/07/58)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(02/07/58)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2558(02/07/58)
25. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2557(02/07/58)
26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(02/07/58)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(02/07/58)
28. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2558(03/07/58)
29. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วม กัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558(03/07/58)
30. พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วม กัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล ในท้องที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
(03/07/58)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(03/07/58)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อแสน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557(03/07/58)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/07/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุลา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/07/58)
35. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(03/07/58)
36. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/07/58)
37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามัคคี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/07/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(03/07/58)
39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(03/07/58)
40. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558(07/07/58)
41. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเลย พ.ศ. 2558(08/07/58)
42. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี พ.ศ. 2558(08/07/58)
43. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอุทัยธานี พ.ศ. 2558(08/07/58)
44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/07/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558(09/07/58)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2558(09/07/58)
47. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตรัง พ.ศ.2558(10/07/58)
48. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558(10/07/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(13/07/58)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง การควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(13/07/58)
51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ 2556(13/07/58)
52. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องคำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(13/07/58)
53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/07/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(13/07/58)
55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (13/07/58)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/07/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/07/58)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชะโอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(13/07/58)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(13/07/58)
60. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(13/07/58)
61. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(14/07/58)
62. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2558(14/07/58)
63. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549(16/07/58)
64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(16/07/58) (16/07/58)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(16/07/58)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง เรื่อง มาตรการควบคุมการขุดดิน ถมดินการบรรทุกดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. 2557(16/07/58)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2557(16/07/58)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(16/07/58)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557(16/07/58)
70. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(16/07/58)
71. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(16/07/58)
72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ พ.ศ.2557(16/07/58)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557(16/07/58)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(16/07/58)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(16/07/58)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557(16/07/58)
77. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(16/07/58)
78. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(16/07/58)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2557(16/07/58)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2557(16/07/58)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2558(16/07/58)
82. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้อง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558(16/07/58)
83. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมหนองคาย(17/07/58)
84. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลนิคมลำนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ตำบลบัวชุม ตำบลชัยนารายณ์ ตำบลท่ามะนาว และตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี(17/07/58)
85. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2558(17/07/58)
86. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558(17/07/58)
87. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2558(17/07/58)
88. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2558(23/07/58)
89. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(24/07/58)
90. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าสาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(27/07/58)
91. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556(27/07/58)
92. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2558(27/07/58)
93. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553(28/07/58)
94. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553(28/07/58)
95. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบ้านแหลม อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอท่ายาง และอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553(28/07/58)
96. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558(28/07/58)
97 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงม่วน จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2558(28/07/58)

 

กฎหมาย มิถุนายน

1

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4679 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับ บริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 1 บทนิยาม คุณลักษณะที่ต้องการด้านการทดสอบและวิธีดำเนินการ (03/06/58)

2

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4680 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเทคนิคการทดสอบแรงดันไฟฟ้าสูงสำหรับ บริภัณฑ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ เล่ม 2 เครื่องทดสอบ(03/06/58)

3

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ พ.ศ. 2558(05/06/58)

4

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4689 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยางล้อตันสำหรับรถฟอร์กลิฟต์(10/06/58)

5 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ที่นำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558(11/06/58)
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558(11/06/58)
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 (ฉบับที่ 2) (11/06/58)
8 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่3 มีนาคม พ.ศ. 2558(11/06/58)
9 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558(11/06/58)
10

ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 91 ว่าด้วยการยกเลิกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 62(12/06/58)

11 ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 92 ว่าด้วยการขนส่งวัตถุอันตรายทางอากาศ(12/06/58)
12 ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ(12/06/58)
13 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ และหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/06/58)
14

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การใช้บังคับมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551(18/06/58)

15 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542(31/03/42)
16 ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่46/2558 เรื่อง แผนการปฎิบัติภาวะฉุกเฉินในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด(21/04/58)
17 พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558(22/06/58)
18

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 159/2558 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(24/06/58)

19 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลหนองกระเบียน ตำบลหนองเมือง ตำบลดอนดึง ตำบลดงพลับ ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ และตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2558(02/06/58)
20

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558(03/06/58)

21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(04/06/58)
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(04/06/58)
23

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสถาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(04/06/58)

24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลธนู เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558 (05/06/58)
25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2558(05/06/58)
26 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2558(05/06/58)
27 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558(05/06/58)
28

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558(08/06/58)

29

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558(09/06/58)

30

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558(09/06/58)

31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(09/06/58)
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2558(09/06/58)
33 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558(10/06/58)
34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(12/06/58)
35

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558(12/06/58)

36 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2558(17/06/58)
37

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(18/06/58)

38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2556(18/06/58)
39

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/06/58)

40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสวรรค์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/06/58)
41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)
42

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/06/58)

43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)
44

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557(18/06/58)

45

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)

46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)
47

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(18/06/58)

48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/06/58)
49

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)

50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(18/06/58)
51

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแร้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/06/58)

52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาชะเมา เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา พ.ศ. 2558(18/06/58)
53

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(19/06/58)

54 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมแสง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558(23/06/58)
55 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาดี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(23/06/58)
56

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเชียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2558(23/06/58)

57

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/06/58)

58

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(25/06/58)

59

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/06/58)

60

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(26/06/58)

61

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(26/06/58)

62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2557(26/06/58)
63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแร้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2557(26/06/58)
64

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557(26/06/58)

65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช้างทูน เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(26/06/58)
66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(26/06/58)
67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557(26/06/58)
68

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2558(30/06/58)

69

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2558(30/06/58)

 

กฎหมาย พฤษภาคม

1.

ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดชั่วคราวหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบการ ของสถานประกอบการที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2558 (06/05/58)

2. ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอประทานบัตร การออกประทานบัตร การต่ออายุประทานบัตร และการโอนประทานบัตร (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 (07/05/58)
3.

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยอายุใบอนุญาตเกี่ยวกับพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2558 (07/05/58)

4.

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2558 (07/05/58)

5.

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยทางรังสีสำหรับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย พ.ศ. 2558 (07/05/58)

6.

ระเบียบคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยแบบใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซึ่งพลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พ.ศ. 2558 (07/05/58)

7.

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง กำหนดให้การใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558 (11/05/58)

8.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (12/05/58)

9.

กฎกระทรวงกำหนดระยะเวลาการหักเงินค่าจ้างเพื่อนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2558 (12/05/58)

10.

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2558 (12/05/58)

11.

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง วิธีปฏิบัติในการนำรถยนต์บรรทุก หรือรถยนต์ลากพ่วงที่ผ่านเข้า – ออก เพื่อปฏิบัติงานในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (14/05/58)

12.

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรอาชีพ ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2558 (15/05/58)

13.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (15/05/58)

14.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ที่ผู้ประกอบกิจการต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (15/05/58)

15. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 (21/05/58)
16.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งการจ้าง แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และแบบแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (21/05/58)

17. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกสมุดประจำตัว และการบันทึกข้อมูล (28/05/58)
18. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพังงา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2558 (07/05/58)
19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2558 (07/05/58)
20. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน เพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558 (07/05/58)
21.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558 (08/05/58)

22.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2558 (11/05/58)

23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2558 (11/05/58)
24. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557 (12/05/58)
25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (14/05/58)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 (14/05/58)

27.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 (14/05/58)

28.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2558 (14/05/58)

29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 (14/05/58)

30. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (15/05/58)
31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (18/05/58)

32.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหว้าทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557 (18/05/58)

33.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557 (18/05/58)

34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2557 (18/05/58)
35.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (18/05/58)

36.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (18/05/58)

37.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (18/05/58)

38.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557 (18/05/58)

39.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(18/05/58)

40.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (18/05/58)

41.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 (18/05/58)

42.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (18/05/58)

43.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (18/05/58)

44.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (18/05/58)

45.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (18/05/58)

46.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2558 (20/05/58)

47. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2558(20/05/58)
48.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน(20/05/58)

49.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลำพูน จังหวัดลำพูน(20/05/58)

50.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2558(20/05/58)

51.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(21/05/58)

52.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(21/05/58)

53.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(21/05/58)

54. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ 4) (27/05/58)
55.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี(27/05/58)

56.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556(28/05/58)

57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(28/05/58)
58.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(28/05/58)

59.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(28/05/58)

 

กฎหมาย เมษายน

1.

กฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน พ.ศ. 2558 (01/04/58)

2.

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 14/2558 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) (03/04/58)

3.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558(07/04/58)

4. ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทขยะ และกากของเสียต่างๆ พ.ศ. 2558(16/04/58)
5.

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับรองผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือประเภทน้ำมันใช้แล้ว น้ำปนน้ำมันหรือเคมีภัณฑ์ และน้ำเสียต่างๆ พ.ศ. 2558(16/04/58)

6.

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ประจำปี พ.ศ. 2557(17/04/58)

7.

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ประจำปี พ.ศ. 2557(17/04/58)

8.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

*ยกเลิก ความในรายการ 17 ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนด ลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 และประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558  โดย ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558  ลงวันที่  3 เมษายน 2558 (20/04/58)

9.

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558(24/04/58)

10.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น(27/04/58)

11.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น(27/04/58)

12.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถปั้นจั่น ระดับ 1(27/04/58)

13.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 371) พ.ศ. 2558 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี(28/04/58)

14.

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558(28/04/58)

15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2558(02/04/58)
16.

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2558(03/04/58)

17. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 11) (03/04/58)
18.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(08/04/58)

19.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางปลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(08/04/58)

20.

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2558(17/04/58)

21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558(16/04/58)

22.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558(16/04/58)

23.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 4 จังหวัดระยอง(17/04/58)

24.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558(17/04/58)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(21/04/58)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/04/58)

27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสองคลอง เรื่อง สถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(22/04/58)
28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบุนนาก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/04/58)
29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/04/58)

30.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2557(22/04/58)

31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/04/58)

32.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/04/58)

33.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(22/04/58)

34.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(22/04/58)

35.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งน้ำวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/04/58)

36.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(23/04/58)

37.

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2558(24/04/58)

38.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร (ฉบับที่ 6) (24/04/58)

39.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558(29/04/58)

40.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2558)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม (02/04/58)

41.

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ค่าบริการข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลคุณภาพอากาศสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศที่กรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดทำหรือรวบรวมขึ้นใหม่ตามคำร้องขอของผู้ขอรับบริการ พ.ศ. 2558 (09/04/58)

 

กฎหมาย มีนาคม

1.

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (02/03/58)

2.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงราย(13/03/58)

3. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2558(13/03/58)
4.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ตำบลวัดเกต ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2558(16/03/58)

5.

กฎกระทรวงกำหนดการจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558(16/03/58)

6.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2558(19/03/58)

7.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535(20/03/58)

8. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันทราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2557(06/03/58)
9. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหินกอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(10/03/58)
10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558(10/03/58)
11.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง(13/03/58)

12.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี(13/03/58)

13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557(17/03/58)

14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557(19/03/58)

15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557(19/03/58)

16.

. เทศบัญญัติเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558(20/03/58)

17.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลทับไทร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(24/03/58)

18. เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2558(24/03/58)
19. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2558(25/03/58)
20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก เรื่อง การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555(27/03/58)

21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(27/03/58)

22.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/03/58)

23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2556(27/03/58)
24.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/03/58)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(27/03/58)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/03/58)

27.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(27/03/58)

28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/03/58)
29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่สุก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(27/03/58)

30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/03/58)
31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/03/58)

 

กฎหมาย กุมภาพันธ์

1.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 (06/02/58)

2.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2558 (18/02/58)

3.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการนำเข้า ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558(19/02/58)

4.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งวัตถุอันตรายตามบัญชี 5.6 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2558 (19/02/58)

5.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (19/02/58)

6.

ประกาศคณะกรรมการบริหาร เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำตาลทรายนอกโรงงาน(19/02/58)

7.

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (volatile alkyl nitrite) พ.ศ. 2558 (18/02/58)

8. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์(19/02/58)
9.

กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558(20/02/58)

10. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์ จะพิจารณาให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น(20/02/58)
11. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ลักษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอื่นซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรัง(20/02/58)
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557(03/02/58)
13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557(03/02/58)

14. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557(04/01/58)
15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2557(06/01/58)

16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558(06/01/58)
17.

เทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ ตำบลช้างม่อย ตำบลพระสิงห์ ตำบลช้างคลานและตำบลหายยา ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2557(10/01/58)

18.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเชิงเนิน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ.2558(10/01/58)

19.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557(10/01/58)

20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557(10/01/58)
21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2557(19/01/58)

22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/01/58)
23.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(19/01/58)

24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(19/01/58)
25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาคารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557) (19/01/58)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(19/01/58)

27.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(19/01/58)

28. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(19/01/58)
29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557(19/01/58)

30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(19/01/58)
31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/01/58)

32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะหรอ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(19/01/58)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(19/01/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(19/01/58)
35.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(19/01/58)

36.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลจันทเขลม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2558(19/01/58)

37. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสวนหลวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เทศบาลตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558(19/01/58)
38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(19/01/58)
39.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(27/01/58)

40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/01/58)
41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556(27/01/58)
42.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(27/01/58)

43.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(27/01/58)

44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/01/58)
45.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/01/58)

46.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/01/58)

47. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/01/58)
48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/01/58)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(27/01/58)
50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(27/01/58)
51.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/01/58)

52.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/01/58)

53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(27/01/58)
54.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง เหตุรำคาญ พ.ศ. 2557(27/01/58)

55.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(27/01/58)

 

กฎหมาย มกราคม

1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4645 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจประเมินและให้การรับรองระบบการจัดการ - ส่วนที่ 2 : ข้อกำหนดด้านความสามารถสำหรับการตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการสิ่ง แวดล้อม (08/01/58)

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4649 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลีน) และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (ฟอร์มาลิน) สำหรับอุตสาหกรรม (15/01/58)
3.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4650 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อแนะนำในการรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง (15/01/58)

4. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2557) (15/01/58)
5. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2557) (15/01/58)
6.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 (15/01/58)

7.

ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้นำสารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 (20/01/58)

8.

แก้คำผิดประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556 [ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 159 ง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ] (29/01/58)

9.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557 (05/01/58)

10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัด
แปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2557 (12/01/58)

11.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2558 (15/01/58)

12.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ 12) (15/01/58)

13. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ฉบับที่ 2) (15/01/58)
14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดกระทิง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2557 (16/01/58)

15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (16/01/58)
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีประจันต์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (16/01/58)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 25557 (16/01/58)
18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2557 (16/01/58)

19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2557 (16/01/58)
20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557 (16/01/58)

21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (16/01/58)

22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (16/01/58)
23.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (ฉบับที่ 4) (16/01/58)

24.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน (16/01/58)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (16/01/58)

26.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสามกอ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 (22/01/58)

27.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าไม้รวก เรื่อง การควบคุมอาคาร พ.ศ. 2557 (22/01/58)

28. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนครชุม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2557 (22/01/58)
29.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนางั่ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557 (22/01/58)

30.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2556 (22/01/58)

31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร พ.ศ. 2556 (22/01/58)

32.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสะสมน้ำมันปิโตรเลียม พ.ศ. 2556 (22/01/58)

33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)
35.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (22/01/58)

36.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)

37.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)

38. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)
39.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)

40.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)

41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)
42.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (22/01/58)

43.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (22/01/58)

44. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (22/01/58)
45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 (22/01/58)
46.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 (22/01/58)

47.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 (30/01/58)

48.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (30/01/58)

49.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 (30/01/58)

50. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (30/01/58)
51.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555 (30/01/58)

52.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (30/01/58)

53. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (30/01/58)
54. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (30/01/58)
55.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (30/01/58)

56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 (30/01/58)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (30/01/58)

 

กฎหมาย ธันวาคม

1.

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 (02/12/57)

2.

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557(03/12/57)

3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติสำหรับกระบวนการรมผลไม้สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551(04/12/57)
4.

คำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 232/2557 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541(09/12/57)

5.

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557(22/12/57)

6.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออก ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (วอ./อก.6) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมโรงงาน อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(24/12/57)

7.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมเคมีบางประเภทเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบ คุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 – บิวทาไดอีนออกสู่บรรยากาศ(30/12/57)

8.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งสารเบนซีน และสาร 1, 3 – บิวทาไดอีน จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี(30/12/57)

9.

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้เททิ้งหรือระบายน้ำทิ้งลงสู่ลำน้ำสาธารณะ พ.ศ. 2557(30/12/57)

10. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง(04/12/57)
11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2557(09/12/57)
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ เป็ด พ.ศ. 2557(09/12/57)
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(09/12/57)
14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(09/12/57)

15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(09/12/57)
16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(09/12/57)
17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี เรื่อง ท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย พ.ศ. 2557(09/12/57)
18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2557(09/12/57)

19. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(09/12/57)
20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(09/12/57)
21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 (09/12/57)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/12/57)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสินเจริญ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/12/57)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(09/12/57)
25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/12/57)

26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/12/57)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(09/12/57)
28. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางพูน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(11/12/57)
29. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(12/12/57)
30.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีกะอาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557(17/12/57)

31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(17/12/57)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ2557(17/12/57)
33.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (17/12/57)

34.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(17/12/57)

35.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโสมเรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557 (17/12/57)

36.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(17/12/57)

37. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(17/12/57)
38.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแพงพวย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/12/57)

39. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าวเสีย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/12/57)
40. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/12/57)
41.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(18/12/57)

42. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ ศ. 2557(18/12/57)
43. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(18/12/57)
44.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/12/57)

45. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(18/12/57)
46. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2557(18/12/57)
47.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(18/12/57)

48. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/12/57)
49. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(18/12/57)
50.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(18/12/57)

51. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/12/57)
52.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(18/12/57)

53.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(18/12/57)

54.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/57)

55. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/12/57)
56. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/57)
57. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/57)
58. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(22/12/57)
59. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/57)
60.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/12/57)

61. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(22/12/57)
62. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(22/12/57)
63.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(22/12/57)

64. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553(22/12/57)
65. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2557(22/12/57)
66. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง เรื่อง การควบคุมมลพิษจากควันไฟ และฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2557(22/12/57)
67. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2557(25/12/57)
68. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/12/57)
69. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/12/57)
70.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/12/57)

71.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/12/57)

72. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/12/57)
73. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/12/57)
74. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/12/57)
75. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(25/12/57)
76. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปียด เรื่อง การควบคุมการจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/12/57)
77. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางมูลนาก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2557(25/12/57)
78. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไทรน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอเมืองไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557(25/12/57)
79. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2557(26/12/57)
80. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557(26/12/57)
81. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(26/12/57)
82.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาล ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(29/12/57)

83.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลฉมัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(30/12/57)

84.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(30/12/57)

85. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2557(30/12/57)
86.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ฉบับที่ 10) (30/12/57)

กฎหมาย พฤศจิกายน

1.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 370) พ.ศ. 2557 เรื่อง กำหนดเงื่อนไขการนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี  (14/11/57)

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2557(14/11/57)
3.

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้ รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557(20/11/57)

4. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้ รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557(20/11/57)
5.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2557) (21/11/57)

6.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่าย ลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) (27/11/57)

7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2557(03/11/57)

8.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองปทุมธานี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(14/11/57)

9.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสัก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557(18/11/57)

10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2557(18/11/57)

11.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกาะขวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(20/11/57)

12.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลิ้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2557(21/11/57)

กฎหมาย ตุลาคม

1.

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิวเคลียร์ พ.ศ. 2557 (02/10/57)

2. ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2557(02/10/57)
3.

ข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการผลิต การควบคุม และการจัดการสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2557(02/10/57)

4.

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 130 ตอนพิเศษ 125 ง วันที่ 27 กันยายน 2556(07/10/57)

5.

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการขยะและกากของเสียสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 (07/10/57)

6. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการในการดำเนินการในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบต่อระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557(08/10/57)
7. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ถือเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557(08/10/57)
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557(10/10/57)
9.

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ.ศ. 2557(13/10/57)

10.

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง เขตพื้นที่แปลงสำรวจปิโตรเลียมบนบกและในทะเลอ่าวไทยที่เปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (21/10/57)

11.

กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557 (22/10/57)

12.

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดความกว้างของทางหลวง ถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลสำหรับสถานีบริการน้ำมันประเภท ก และประเภท ข พ.ศ. 2557  (27/10/57)

13.

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557 (27/10/57)

14. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ระบบดับเพลิง และการตั้งกระป๋องน้ำมัน ถังน้ำมัน และถังเก็บน้ำมันขนาดเล็กไว้ในอาคารเก็บน้ำมันโดยเฉพาะที่มีระบบดับเพลิง พ.ศ. 2557 (27/10/57)
15.

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง ถังเก็บน้ำมัน ระบบท่อน้ำมัน และอุปกรณ์ของคลังน้ำมัน พ.ศ. 2557 (22/10/57)

16.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (22/10/57)

17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557(06/10/57)

18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(06/10/57)

19.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557 (07/10/57)

20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(13/10/57)

21.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดตราด(16/10/57)

22.

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดเขตท้องที่และรายชื่อสถานพยาบาล ประจำปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(16/10/57)

23.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557(16/10/57)

24.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (20/10/57)

25. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดน่าน(21/10/57)
26. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา (ฉบับที่ 6) (22/10/57)
27.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบริการ THAI DAIMOND CITY จังหวัดเพชรบุรี(24/10/57)

28.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557(24/10/57)

29.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำอาฮวน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2557(27/10/57)

30. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านไร่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557(29/10/57)
31.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองอโยธยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตเทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 (31/10/57)

32.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557(31/10/57)

33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(31/10/57)

กฎหมาย กันยายน

1.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4637 (พ.ศ.2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบโดยไม่ทำลาย - การทดสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็กสำหรับหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน (08/09/57)

2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตที่ตั้งและเขตปลอดภัยของสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเลเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (08/09/57)
3.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2557(08/09/57)

4. ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 67/2557 เรื่อง การซ่อมบำรุงใหญ่สำหรับผู้ประกอบกิจการ (Shutdown/Turnaround)ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด(31/07/57)
5.

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 68/2557 เรื่อง การควบคุมการจราจรในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด(08/09/57) (31/07/57)

6.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (09/09/57)

7.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557(09/09/57)

8.

ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการนำสินค้าขาออก ตู้สินค้าขาออก และตู้สินค้าเปล่าที่ผ่านเข้า หรือนำออกนอกเขตศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2557(11/09/57)

9.

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(04/08/57)

10. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557(23/09/57)
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2557(25/09/57)
12. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในท้องที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(25/09/57)
13.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2557(26/09/57)

14. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ(25/09/57)
15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(04/09/57)

16.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(04/09/57)

17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(04/09/57)

18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557(08/09/57)

19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/57)
20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(08/09/57)

21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(08/09/57)

22.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2551(11/09/57)

23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(11/09/57)
24. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(11/09/57)
25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(11/09/57)

26. เทศบัญญัติเทศบาลนครแม่สอด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(11/09/57)
27. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง (15/09/57)
28.

ข้อกำหนด เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2557(15/09/57)

29. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง เรื่อง การควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2557(18/09/57)
30. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(18/09/57)
31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (18/09/57)
32. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2557(18/09/57)
33. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(18/09/57)
34. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ เรื่อง การขุดดิน ถมดิน และการขนย้ายดิน พ.ศ. 2557(18/09/57)
35. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ.2557 (19/09/57)
36.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร(26/09/57)

37. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเดา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557(29/09/57)
38. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2557(29/09/57)
39.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557(29/09/57)

40.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2557(29/09/57)

41. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557(29/09/57)

กฎหมาย สิงหาคม

1.

ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการขอรับประโยชน์ทดแทน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557

 (21/08/57)

2.

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2556) เรื่อง แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการในการแต่งตั้งคณะกรรมการชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (21/08/57)

3. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. 2550 (04/04/57)
4. ระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายของท่าเรือแหลมฉบัง พ.ศ. 2554 (08/06/57)
5.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำบริโภค เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (06/07/57)

6.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือสุทธิ พ.ศ. 2557 (29/08/57)

7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 (07/08/57)

8.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549(07/08/57)

9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 (14/08/57)
10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(14/08/57)

11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(21/08/57)
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่นาเพียง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(21/08/57)
13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(21/08/57)

 

กฎหมาย กรกฏาคม

1

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (08/07/57)

2

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36 จังหวัดระยอง (08/07/57)

3 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี (08/07/57)
4 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 จังหวัดชลบุรี (08/07/57)
5 ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบ กิจการโรงงาน ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557  (30/06/57)
6 ระเบียบสำนักงานประกันสังคม ว่าด้วยการคืนเงินให้แก่นายจ้าง หรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2557 (17/07/57)
7 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมยามาโตะ อินดัสทรีส์ จังหวัดชลบุรี (17/07/57)
8 ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการให้เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดทำ รายงานรับรองแทนการปฏิบัติหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2557 (23/07/57)
9 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตและนำแร่เข้าในราชอาณาจักร ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ที่นำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 (7/06/57)
10

ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ที่นำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (24/07/57)

11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 (02/07/57)
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (10/07/57)
13

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (10/07/57)

14

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

พ.ศ. 2557 (24/07/57)

15

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง การเก็บ การขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

พ.ศ. 2557 (24/07/57)

16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(31/07/57)

 

กฎหมาย มิถุนายน

1.

คำสั่งกรมวิชาการเกษตร ที่ 760/2557 เรื่อง การจัดการทำลายหรือดำเนินการกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (17/06/57)

2. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(04/06/57)
3.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554(05/06/57)

4.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(05/06/57)

5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547(06/06/57)
6. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (13/06/57)
7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(13/06/57)

8.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/06/57)

9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(13/06/57)
10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/06/57)

11.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(13/06/57)

12.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(13/06/57)

13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/06/57)
14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(13/06/57)

15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(19/06/57)

16.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(19/06/57)

17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(19/06/57)

 

กฎหมาย พฤษภาคม

1. ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 (02/05/57)
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน(08/05/57)
3.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองบุคลากรส่งเสริมงานความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้านกิจการก่อสร้าง(08/05/57)

4.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการทดสอบวัดความรู้เพื่อจดทะเบียนเป็นบุคลากร เฉพาะรับผิดชอบ ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย พ.ศ. 2557(09/05/57)

5. ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี พ.ศ. 2556(12/05/57)
6.

ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน และ เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ วิชาชีพเชี่ยวชาญประเภทกิจการก่อสร้าง(21/05/57)

7.

ระเบียบสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตผลิต มีไว้ครอบครอง หรือใช้ และ ใบอนุญาตนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง และวัสดุพลอยได้ กรณีจำเป็นเร่งด่วน พ.ศ. 2556(09/05/57)

8.

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยมาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2553(02/07/53)

9.

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการอนุญาตการประกอบกิจการไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน พ.ศ. 2551(02/05/51)

10.

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551(08/01/52)

11. ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(27/05/57)
12.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และการยกเว้น ข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557(30/05/57)

13. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557(30/05/57)
14.

แก้คำผิด ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไข ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556(30/05/57)

15.

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน  (ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557) (30/05/57)

16.

. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน  (ลงวันที่ 30 เมษายน 2557) (30/05/57)

17. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และอัตราค่าฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ทุพพลภาพ(30/05/57)
18. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2557(30/05/57)
19. เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556(01/05/57)
20.

เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556(01/05/57)

21. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทุ่ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(01/05/57)
22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(22/05/57)
23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เรื่อง การจัดระเบียบการติดตั้งป้าย พ.ศ. 2556(22/05/57)
24.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(22/05/57)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(22/05/57)

26. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(22/05/57)
27. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(22/05/57)
28.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/05/57)

29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล คลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557(27/05/57)

30.

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557(27/05/57)

31.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557(30/05/57)

32.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557(30/05/57)

33.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่บางส่วนของเทศบาล ตำบลเมืองใหม่โคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557(30/05/57)

34. เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557 (30/05/57)

 

กฎหมาย เมษายน

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 (01/04/57)
2.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556(01/04/57)

3.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (เฉพาะกิจการประมงทะเล) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556(01/04/57)

4.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4601 (พ.ศ. 2557) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการประเมินความสอดคล้อง : ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการตรวจสอบและรับรอง - ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร(10/04/57)

5.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเชี่ยวชาญประเภทกิจการก่อสร้าง(11/04/57)

6.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบและออกหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพเฉพาะด้าน(11/04/57)

7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557(23/04/57)

8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(24/04/57)
9.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/04/57)

10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557(25/04/57)

11.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(25/04/57)

12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2556(25/04/57)
13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. 2556(25/04/57)

14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(25/04/57)

15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2557(30/04/57)
16. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(30/04/57)

 

กฎหมาย มีนาคม

1.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 (04/03/57)

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 (06/03/57)
3.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556 (13/03/57)

4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (13/03/57)
5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555  (13/03/57)

6.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 (13/03/57)

7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2554 (13/03/57)
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2556 (14/03/57)
9. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และกำหนดสถานที่ยื่นคำขอ  (14/03/57)
10. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (14/03/57)
11. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2556 (17/03/57)
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557  (18/03/57)
13.

ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยคุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต พ.ศ. 2557 (18/03/57)

14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 (21/03/57)

15. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง กำหนดรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (21/03/57)
16.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (21/03/57)

17. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (เหนือ) จังหวัดสมุทรปราการ (25/03/57)
18.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 2) (25/03/57)

19. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 12) (25/03/57)
20.

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและ การต่ออายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2557 (25/03/57)

21.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ พ.ศ. 2557 (25/03/57)

22. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555(28/03/57)
23.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(28/03/57)

24. เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557(28/03/57)
25. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557(28/03/57)
26.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556(28/03/57)

27.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(28/03/57)

28.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2557(28/03/57)

29.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน และการออกใบรับรองให้เป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557(28/03/57)

30.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงไว้ในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2557 (28/03/57)

31. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(31/03/57)
32. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(31/03/57)

 

กฎหมาย กุมภาพันธ์

1.

แก้คำผิด กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 (05/02/57)

2.

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดิน ทางของรถ สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (05/02/57)

3.

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 (05/02/57)

4.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 (06/02/57)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(12/02/57)

6.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(12/02/57)

7.

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดความส่องสว่างของโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ำ ของรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2557(17/02/57)

8.

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ(18/02/57)

9.

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2556(21/02/57)

10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/02/57)

11.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(24/02/57)

12.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/02/57)

13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556(25/02/57)

14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียนเรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2556(25/02/57)

15. ประกาศกรม ทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557(25/02/57)
16.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(28/02/57)

17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2556(28/02/57)

18.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2557(28/02/57)

 

กฎหมาย มกราคม 

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (02/01/57)
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(02/01/57)
3. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556(02/01/57)
4. เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(07/01/57)
5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2556(08/01/57)

6. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556(08/01/57)
7. กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556(16/01/57)
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556(20/01/57)
9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556(20/01/57)
10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556(20/01/57)
11. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(20/01/57)
12. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(20/01/57)
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(30/01/57)
14. กฎ กระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2557(24/01/57)
15. ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ฉบับที่ 6) (28/01/57)
16. ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557(29/01/57)
17. เทศบัญญัติ เทศบาลนครระยอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556(29/01/57)
18. เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556(29/01/57)
19. ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์(31/01/57)
20. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กำหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติห้องปฏิบัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน(31/01/57)

 

กฎหมาย ธันวาคม

1

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556 (04/12/56)

2

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับแรงงานนอกระบบ(05/12/56)

3

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก(06/12/56)

4

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี(06/12/56)

5

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(12/12/56)

6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(12/12/56)
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(12/12/56)
8

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(12/12/56)

9

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(12/12/56)

10

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4576 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ข้อแนะนำเทคนิคทางสถิติสำหรับระบบการบริหารงานคุณภาพ(13/12/56)

11

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4572 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ(13/12/56)

12

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556(16/12/56)

13

คำสั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ 754/2556 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556(17/12/56)

14

พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2556(19/12/56)

15

พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2556(19/12/56)

16

พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556(19/12/56)

17

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556) (20/12/56)

18

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย(20/12/56)

19

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย(20/12/56)

20

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556(20/12/56)

21

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2556(23/12/56)

22

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(23/12/56)

23

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 103/2556 เรื่อง การพัฒนาที่ดินสำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม(23/12/56)

24 ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 10(25/12/56)
25

ประกาศ คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิ ใช่เนื่องจากการทำงาน(25/12/56)

26

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทาน เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556(26/12/56)

27

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/12/56)

28

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(26/12/56)

29

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556(26/12/56)

30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/12/56)
31

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2556(30/12/56)

32

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2556(30/12/56)

33 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556(30/12/56)
34 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556(30/12/56)

 

กฎหมาย พฤศจิกายน

1

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (04/11/56)

2 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการดำเนินการออกใบอนุญาตขนแร่ พ.ศ. 2556(04/11/56)
3

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2556(12/11/56)

4

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(12/11/56)

5

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(12/11/56)

6

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556(12/11/56)

7

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(14/11/56)

8

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556(14/11/56)

9 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2556(14/11/56)
10

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน พ.ศ. 2556(14/11/56)

11

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556(18/11/56)

12

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(18/11/56)

13 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556(18/11/56)
14

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2556(18/11/56)

15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556(20/11/56)
16

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556(20/11/56)

17

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(22/11/56)

18

. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556(22/11/56)

19 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556(22/11/56)
20

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างอากาศเสีย การตรวจวัด และการคำนวณผลปริมาณรวมของการปล่อยทิ้งสาร 1, 2 - ไดคลอโรอีเทน และสารไวนิลคลอไรด์จากโรงงานอุตสาหกรรมเคมี(22/11/56)

21

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ. 2556(22/11/56)

22

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556(26/11/56)

23

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเสนา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556(26/11/56)

24

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556(26/11/56)

25

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พ.ศ. 2556(26/11/56)

26

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556(26/11/56)

27

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(28/11/56)

28

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(28/11/56)

29

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556(28/11/56)

30

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556(28/11/56)

31

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556(28/11/56)

32

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(28/11/56)

33

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4569 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการจัดทำเอกสารระบบการบริหารงานคุณภาพ(29/11/56)

 

กฏหมาย ตุลาคม 2556

1

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(03/10/56)

2

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4564 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเฉพาะด้านความปลอดภัย : ข้อกำหนดทั่วไปและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป(03/10/56)

3 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2556(04/10/56)
4

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ - หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556(04/10/56)

5

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(04/10/56)

6

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่ เขตเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556(04/10/56)

7

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(04/10/56)

8

แก้คำผิด กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 130 ตอนที่ 41 ก วันที่ 16 พฤษภาคม 2556] (09/10/56)

9

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(09/10/56)

10

กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556(11/10/56)

11

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(14/10/56)

12

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(14/10/56)

13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขสภาพ พ.ศ. 2556(14/10/56)
14

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมเห็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556(14/10/56)

15

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดขนาด จำนวน และคุณภาพของเครื่องดับเพลิงสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัสดุอันตราย) พ.ศ. 2556(16/10/56)

16

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(17/10/56)

17

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/10/56)

18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่ามะคาบ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/10/56)
19

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงเนียม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556(24/10/56)

20

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(24/10/56)

21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/10/56)
22

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(24/10/56)

23

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(24/10/56)

24

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2556(25/10/56)

25

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2556(31/10/56)

26

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556(31/10/56)

 

กฏหมาย กันยายน 2556

1

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556(10/09/56)

2

 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง การเก็บตัวอย่างกลิ่นที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ การตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นด้วยการดม (sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(12/09/56)

3

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2556(12/09/56)

4

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2556(12/09/56)

5

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(12/09/56)

6

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(19/09/56)

7

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2556(20/09/56)

8

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556(23/09/56)

9

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556(23/09/56)

10

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ประสงค์จะเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน(23/09/56)

11

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556(25/09/56)

12

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางโขมด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556(25/09/56)

13

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556(25/09/56)

14 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556(25/09/56)
15 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4563 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - ข้อกำหนด(25/09/56)
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556(27/09/56)
17

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556(27/09/56)

18

. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556(27/09/56)

19

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556(27/09/56)

20

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง แบบคำขอและหนังสือรับรองเป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556(23/09/56)

21

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น แบบคำขอ และแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556(23/09/56)

22

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้อายุใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) สิ้นสุด พ.ศ. 2556(30/09/56)

23

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนำเข้าวัตถุอันตรายและหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตการนำเข้าวัตถุอันตรายสารกลุ่มไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFCs) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 30 ก.ย. 2556(30/09/56)

 

กฏหมาย สิงหาคม 2556

1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 (02/08/56)
2. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556(02/08/56)
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553(07/08/56)
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556(07/08/56)
5. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2555(07/08/56)
6.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(08/08/56)

7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556(14/08/56)

8. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556(14/08/56)
9.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556(14/08/56)

10. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(15/08/56)
11.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556(20/08/56)

12.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556(21/08/56)

13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(21/08/56)
14. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(21/08/56)
15. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2556(22/08/56)
16.

เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556(22/08/56)

17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(26/08/56)
18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/08/56)

19.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/08/56)

20. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(26/08/56)
21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(26/08/56)

22.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556(26/08/56)

23. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(26/08/56)
24.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามิหรำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556(27/08/56)

25. ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2556(27/08/56)
26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/08/56)

27.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(27/08/56)

28.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556(29/08/56)

29. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมุก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556(29/08/56)
30. ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ประเภทที่ใช้สำหรับการป้องกันวัตถุระเบิด(29/08/56)กฏหมาย กรกฎาคม 2556

1.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556(06/06/56)

2. ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2556(07/06/56)
3.

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2555(02/07/56)

4.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(04/07/56)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556(04/07/56)

6.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2556(05/07/56)

7.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเชียงกลาง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556(05/07/56)

8.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556(08/07/56)

9.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(08/07/56)

10.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556(09/07/56)

11.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2556(09/07/56)

12.

คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 2/2556 เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 158 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 39 วรรคสอง หรือไม่(02/07/56)

13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(11/07/56)

14.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556(11/07/56)

15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520(15/07/56)
16.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานที่เลี้ยงสัตว์(15/07/56)

17. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555(15/07/56)
18. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556(17/07/56)
19.

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556(19/07/56)

20.

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2556(19/07/56)

21.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2556(25/07/56)

22.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำคอก เรื่อง กำหนดบริเวณก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556(25/07/56)

23.

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนการขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่ายการให้กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2556(25/07/56)

24.

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2556(25/07/56)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554(30/07/56)

26.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดชนิดและอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณ ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556(30/07/56)

27.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขุนทะเล เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556(31/07/56)

28.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555(31/07/56)

29. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4548 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์เทคนิคทางไฟฟ้า - การหาระดับของสารควบคุม 6 ชนิด (ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซะเวเลนซ์, พอลิโบรมิเนเต็ดไบฟีนิล, พอลิโบรมิเนเต็ดไดฟีนิลอีเทอร์) (31/07/56)
30.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน(31/07/56)

31.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน (31/07/56)

32.

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (31/07/56)


กฏหมาย มิถุนายน 2556

1.

ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 (01/12/2542)

2.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2555(02/05/2555)

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(03/06/2556)
4.

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง คำขอรับใบอนุญาต คำขออนุญาตเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขผู้ชำนาญการหรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการ และคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556(03/06/2556)

5. ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน พ.ศ. 2556(03/06/2556)
6. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556(04/06/2556)
7.

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง กำหนดอัตราเงินบำนาญชราภาพขั้นต่ำ(04/06/2556)

8.

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน(04/06/2556)

9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556(06/06/2556)
10.

ระเบียบกระทรวงแรงงาน ยกเลิกระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2556(06/06/2556)

11. ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับการจ้างแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย(10/06/2556)
12.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน และกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน(10/06/2556)

13.

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน(10/06/2556)

14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตเกี่ยวกับเภสัชเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารออกฤทธิ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ (13/06/2556)
15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(13/06/2556)

16.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556(20/06/2556)

17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556(20/06/2556)

18. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(20/06/2556)
19.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2556(20/06/2556)

20.

ประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง แบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ (20/06/2556)

21.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าลาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556(21/06/2556)

22.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2556(21/06/2556)

23.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556(21/06/2556)

24.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน - สันทราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555(25/06/2556)

25.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2555(25/06/2556)

26.

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556(26/06/2556)

27.

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 6/2556 เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้(26/06/2556)

28.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556(28/06/2556)

29.

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลการตรวจวัดการรั่วซึมของสารอินทรีย์ระเหยจากอุปกรณ์ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556(06/06/2556)

30.

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2556(07/06/2556)

 

กฎหมาย พฤษภาคม 2556

1.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 (03/05/2556)

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(07/05/2556)
3.

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (03/04/2556)

4. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (11/04/2556)
5. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 (16/05/2556)
6. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 (17/05/2556)
7. พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2556 (17/05/2556)
8.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 (21/05/2556)

9. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (21/05/2556)
10.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556(29/05/2556)

11.

กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555(29/05/2556)

12. กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555(29/05/2556)
13. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(30/05/2556)
14.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(30/05/2556)

15. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(30/05/56)
16.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556(31/05/56)

 

กฎหมาย เมษายน 2556

1.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2556(01/04/56)

2.

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 369/2556 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร(01/04/56)

3. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556(03/04/56)
4.

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เรื่อง กำหนดมาตรการการจัดการของเสียจากสถานประกอบกิจการปิโตรเลียม(28/02/56)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556(05/04/56)

6.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(05/04/56)

7.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556(05/04/56)

8.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(05/04/56)

9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556(11/04/56)
10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2555(19/04/56)

11.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2555(19/04/56)

12.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2555(19/04/56)

13.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางนายสี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2556(19/04/56)

14.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะกั่วป่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2556(19/04/56)

15.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนไก่ดี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555(19/04/56)

16.

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม(19/04/56)

17.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปให้แก่คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาช่วยเหลือฟื้นฟูโรงงานและสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย(26/04/56)

18.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4516 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เล่ม 1 การบริหารความปลอดภัยทั่วไป(26/04/56)

19.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2556(29/04/56)

20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555(29/04/56)

21.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2556(29/04/56)

22.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555(29/04/56)

23.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 10) (29/04/56)

24.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (ฉบับที่ 3) (29/04/56)

25.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2 (29/04/56)

 

กฎหมาย มีนาคม 2556

1.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556(01/03/56)

2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(01/03/56)
3. ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(01/03/56)
4.

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2556(01/03/56)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(07/03/56)

6. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2556(06/03/56)
7. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ เรื่อง การควบคุมกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร พ.ศ. 2555(11/03/56)
8. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556(11/03/56)
9. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555(11/03/56)
10. เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวันยาว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555(11/03/56)
11.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(11/03/56)

12.

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้(11/03/56)

13.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเมืองคอง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2555(12/03/56)

14.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหอไกร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555(12/03/56)

15.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554(14/03/56)

16. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(14/03/56)
17.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2555(14/03/56)

18.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2555(14/03/56)

19. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555(14/03/56)
20.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(18/03/56)

21.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556) (22/03/56)

22.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้ง การออกใบรับแจ้ง การขอต่ออายุและการต่ออายุใบรับแจ้งการดำเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. 2556(25/03/56)

23.

กฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. 2556 (27/03/56)

24.

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน พ.ศ. 2556 (27/03/56)

25.

กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ำมัน พ.ศ. 2556(27/03/56)

26.

กฎกระทรวงคลังน้ำมัน พ.ศ. 2556(27/03/56)

27.

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556(27/03/56)

 

กฎหมาย กุมภาพันธ์ 2556

 

1.

 

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(01/02/56)
2.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(08/02/56)

3.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2555(08/02/56)

4.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2555(08/02/56)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2555(08/02/56)

6.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 (08/02/56)

7.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 (08/02/56)

8.

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 122 ตอนพิเศษ 147 ง วันที่ 23 ธันวาคม 2548] (12/02/56)

9.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535(13/02/56)

10.

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555(14/02/56)

11.

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(15/02/56)

12.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554(15/02/56)

13.

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเนินมะกอก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555(15/02/56)

14.

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556(15/02/56)

15.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555(15/02/56)

16.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์การนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2556(15/02/56)17.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ฉบับที่ 11)(18/02/56)

18.

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 9) (18/02/56)

19.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555(18/02/56)

20.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 (20/02/56)

21.

. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555(20/02/56)

22.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555(20/02/56)

23.

แก้คำผิด ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4349 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองเท้าหนังนิรภัย [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 128 ตอนพิเศษ 106 ง ลงวันที่ 15 กันยายน 2555] (20/02/56)

24.

ระเบียบกรมธุรกิจพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ หรือถังขนส่งก๊าซที่ผลิตขึ้นใหม่ โดยการนำเข้าจากต่างประเทศ (14/02/56)

25.

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4349 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รองเท้าหนังนิรภัย(15/09/54)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(22/02/56)

27.

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555(26/02/56)

28.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก(26/02/56)

29.

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(26/02/56)

 

กฎหมาย มกราคม 2556

 

1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ(22/01/56)
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้(22/01/56)
3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(03/01/56)
4. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(03/01/56)
4.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลซึ้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555(04/01/56)

5.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2555(04/01/56)

6.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(07/01/56)

7.

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555(09/01/56)

8.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(10/01/56)

9.

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555(11/01/56)

10.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(11/01/56)

11.

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556(16/01/56)

12.

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4473(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : ชุดสายพ่วง(16/01/2556)

13.

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4474 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าปรับ(16/01/2556)

14.

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4482 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันโครงสร้างจากฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักการทั่วไป และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการป้องกันฟ้าผ่า เล่ม 1 หลักทั่วไป(17/01/2556)

15.

 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ฉบับที่ 23) (18/01/2556)

16.

 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ฉบับที่ 9) ) (18/01/2556)

17.

 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ส่วนขยาย (ฉบับที่ 8) ) (18/01/2556)

18.

 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) จังหวัดชลบุรี (ฉบับที่ 2) ) (18/01/2556)

19.

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4489 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิ่งติดตั้งทางไฟฟ้าของอาคาร : ข้อกำหนดสำหรับสิ่งติดตั้งหรือสถานที่พิเศษ-สถานพยาบาล) (18/01/2556)

20.

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555) (23/01/2556)

21.

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555(23/01/2556)

22.

 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555(25/01/2556)

23.

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555(25/01/2556)

24.

ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง) (25/01/2556)

25.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(28/01/2556)

26.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2555(28/01/2556)

27.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555(28/01/2556)

28.

 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555(28/01/2556)

29.

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง กำ